Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Povoľovanie výrubu drevín

Začiatok seminára18.09.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára18.09.2019 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 18.09.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania17.09.2019 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1. Prehľad právnych predpisov k ochrane drevín.
2. Práva a povinností obcí po prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
3. Význam drevín pre životné prostredie človeka a ich uplatnenie.
4. Zabezpečovanie ochrany drevín podľa zákona o ochrane prírody.
   4.1. Predmet ochrany drevín.
   4.2. Ciele ochrany drevín.
   4.3. Zákazy na úseku ochrany drevín.
   4.4. Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín.
   4.5. Pôsobnosť obce pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny.
   4.6. Výrub drevín.
      4.6.1. Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
      4.6.2. Vyznačenie stromov určených na výrub.
      4.6.3. Povinnosti prepravcov alebo nákupcov dreva.
      4.6.4. Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
   4.7. Náhradná výsadba
   4.8. Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
   4.9. Protiprávne konanie a štátny dozor
   4.10. Spoločenská hodnota drevín
5. Umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady
6. Odvolací orgán voči rozhodnutiam obce vydaným na úseku ochrany prírody a krajiny
7. Vyhradenie pôsobností obce obvodným úradom životného prostredia vo veci ochrany drevín
8. Dokumenty starostlivosti o dreviny
9. Spolupráca obcí a organizácie ochrany prírody

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk