Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.08.2019

Povoľovanie výrubu drevín

Začiatok seminára18.09.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára18.09.2019 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie18.09.2019 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania17.09.2019 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1. Prehľad právnych predpisov k ochrane drevín.
2. Práva a povinností obcí po prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce.
3. Význam drevín pre životné prostredie človeka a ich uplatnenie.
4. Zabezpečovanie ochrany drevín podľa zákona o ochrane prírody.
   4.1. Predmet ochrany drevín.
   4.2. Ciele ochrany drevín.
   4.3. Zákazy na úseku ochrany drevín.
   4.4. Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín.
   4.5. Pôsobnosť obce pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny.
   4.6. Výrub drevín.
      4.6.1. Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
      4.6.2. Vyznačenie stromov určených na výrub.
      4.6.3. Povinnosti prepravcov alebo nákupcov dreva.
      4.6.4. Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).
   4.7. Náhradná výsadba
   4.8. Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
   4.9. Protiprávne konanie a štátny dozor
   4.10. Spoločenská hodnota drevín
5. Umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady
6. Odvolací orgán voči rozhodnutiam obce vydaným na úseku ochrany prírody a krajiny
7. Vyhradenie pôsobností obce obvodným úradom životného prostredia vo veci ochrany drevín
8. Dokumenty starostlivosti o dreviny
9. Spolupráca obcí a organizácie ochrany prírody

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Partner:

AVS Logo