Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 22.08.2019

Tvorba VZN po novela zákona o obecnom zriadení

Začiatok seminára17.09.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára17.09.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie17.09.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania16.09.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

V súvislosti s ostatnou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonanú poslednou novelou č. 70/2018 Z.z. došlo k podstatným zmenám týkajúcim sa prijímania VZN na obciach. Väčšina zmien je v prospech obecnej normotvorby na úseku územnej samosprávy. Odstránené boli viaceré aplikačné problémy. Súčasne za posledného pol roka došlo k podstatným novelizáciám aj osobitných predpisov týkajúcich sa vydávania VZN na obciach. Novelizovaný bol napríklad zákon o miestnych daniach, zákon o štátnej práve v školstve, zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, cestný zákon, zákon o vodách, zákon o mobilných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Všetky tieto legislatívne zmeny majú priamy dopad na prijímanie VZN.
V rámci prednášky lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN na obciach, teda čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov. Aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe VZN. Poukáže tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN. Poukáže tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN.

  • povinnosť obce prijať nové druhy VZN
  • aktuálne judikáty NS SR k VZN na obciach
  • nálezy ÚS SR k VZN
  • aktuálny a ucelený prehľad VZN po novele zákona a zmenách osobitných predpisov
  • najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi samospráv
Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Partner:

AVS Logo