Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Tvorba VZN po novele zákona o obecnom zriadení

Začiatok seminára17.09.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára17.09.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 17.09.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania16.09.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

V súvislosti s ostatnou novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonanú poslednou novelou č. 70/2018 Z.z. došlo k podstatným zmenám týkajúcim sa prijímania VZN na obciach. Väčšina zmien je v prospech obecnej normotvorby na úseku územnej samosprávy. Odstránené boli viaceré aplikačné problémy. Súčasne za posledného pol roka došlo k podstatným novelizáciám aj osobitných predpisov týkajúcich sa vydávania VZN na obciach. Novelizovaný bol napríklad zákon o miestnych daniach, zákon o štátnej práve v školstve, zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, cestný zákon, zákon o vodách, zákon o mobilných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Všetky tieto legislatívne zmeny majú priamy dopad na prijímanie VZN.
V rámci prednášky lektor poskytne aktuálny a ucelený pohľad na problematiku VZN na obciach, teda čo možno regulovať vo VZN a čo v interných predpisoch obce po novele zákona o obecnom zriadení a novelizáciách osobitných predpisov. Aké najčastejšie chyby sa vyskytujú v praxi samospráv pri tvorbe VZN. Poukáže tiež na aktuálnu judikatúru súdov a stanoviská prokuratúry k problematike VZN. Poukáže tiež na povinnosti obce prijať nové druhy VZN.

  • povinnosť obce prijať nové druhy VZN
  • aktuálne judikáty NS SR k VZN na obciach
  • nálezy ÚS SR k VZN
  • aktuálny a ucelený prehľad VZN po novele zákona a zmenách osobitných predpisov
  • najčastejšie chyby vyskytujúce sa v praxi samospráv
Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk