Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Excel I. - začiatočníci

PC kurz sa uskutoční v spolupráci s firmou ANTRE s.r.o.

Začiatok seminára06.05.2019 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára06.05.2019 - 15:30
(Pondelok)
Začiatok prezentácie 06.05.2019 - 08:30
(Pondelok)
Koniec nahlasovania02.05.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 39 € / osoba
Poplatok nečlen39 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • PC kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

Cieľom je naučiť používateľov, ktorí nemajú žiadne alebo občasné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho základné funkcie. Kurz je vhodný aj pre samoukov, ktorí vypĺňajú už vopred pripravené tabuľky a chcú sa naučiť ich sami vytvárať.

Absolvent kurzu bude schopný vytvoriť a upraviť tabuľku, hromadne rozširovať riadky a stĺpce, orámovať tabuľku, vkladať a upravovať základné vzorce a robiť výpočty, pridávať k číslam znak €, % a oddeľovač tisícov, zaokrúhľovať na celé čísla aj 2 desatinné miesta, prepájať hárky a zošity, robiť sumáre a priemery, zlučovať bunky aj zalamovať text v bunkách, kopírovať čísla aj vzorce, urobiť hromadne poradové čísla, vytvoriť si vlastný kalendár bez soboty a nedele, ukotvovať prvý riadok pri prezeraní tabuľky, opakovať názvy stĺpcov pri tlači na každej strane, vytlačiť údaje z Excelu.

Predpoklad účastníka:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB, CD, mobil), písanie vo Worde

Obsah

tvorba a úprava tabuľky, základné vzorce a funkcie, prepojenia tabuliek, formáty čísel

Program

Úvod, popis základných častí, mierka zobrazenia

 • Písanie textu, jeho oprava a vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky
 • Označenie buniek
 • Úprava šírky a výšky buniek, hromadné nastavenie výšky riadkov
 • Vrátenie posledných vykonaných operácií - Krok späť

Formáty čísla

 • Mena €, dlhý a krátky dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla
 • Vkladanie telefónneho čísla a smerovacieho čísla s nulou na začiatku
 • Zaokrúhľovanie buniek, zvyšovanie a znižovanie počtu desatinných miest

Úprava tabuľky

 • zmena vlastností písma (veľkosť, typ, farba)
 • orámovanie tabuľky, zrušenie orámovania, podfarbenie buniek
 • Vymazanie údajov a formátu z buniek
 • Kopírovanie textu a tabuľky
 • Vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov,
 • Vloženie hárku, premenovanie a odstránenie hárku,
 • Základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla, časový harmonogram, kalendár..)

Písanie a úprava vzorcov

 • základné vzorce (+,-,*,/)
 • Prepojenie buniek v rámci hárku, prepojenie údajov medzi hárkami

Základné funkcie

 • suma SUM, minimum MIN, maximum MAX, priemer AVERAGE, počet COUNT

Zoradenie tabuľky

 • Podľa abecedy - mena a priezviska, podľa veľkosti čísel

Ukotvenie prvého riadka a stĺpca

 • Ukotvenie prvého riadka pri prezeraní veľkej tabuľky, opakovanie tlače hlavičky tabuľky (názvov stĺpcov) na každej strane

Nastavenie strany pred tlačou

 • Orientácia papiera, veľkosť strany, úprava okrajov

Tlač tabuliek, tlač vybranej oblasti

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na PC kurz je záväzné!

Po prihlásení na PC kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

Poplatok za kurz zahŕňa: honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed (príp. bageta) a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, DVD s video poznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Poplatok za PC kurz prosíme uhrádzať najneskôr do 2.5.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie PC kurzu je 4 osoby.

Miesto konania

ANTRE SK, budova Stapring – prízemie vpravo, pavilón C, číslo: 48, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Alena Paľová

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk