Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Excel II. (A.časť) - mierne pokročilý - ZRUŠENÝ

PC kurz sa uskutoční v spolupráci s firmou ANTRE s.r.o.

Začiatok seminára09.05.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára09.05.2019 - 15:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 09.05.2019 - 08:30
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania03.05.2019 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 49 € / osoba
Poplatok nečlen49 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • PC kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

Cieľom je naučiť užívateľov ktorí už majú základné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho pokročilé metódy a funkcie. Zároveň si kurz kladie za cieľ zodpovedať účastníkom na otázky a problémy, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú. Po skončení kurzu účastník dokáže používať vzorce a vybrané funkcie, získa základné znalosti pri práci s grafmi, dokáže upraviť ich vlastnosti, naučí sa využívať podmienené formátovanie, zoraďovanie a filtrovanie údajov aj zabezpečenie tabuliek a ich prípravu pred tlačou.

Predpoklad účastníka:

Kurz je určený pre absolventov kurzu EXCEL I. a samoukov, ktorí ovládajú základné znalosti programu MS Excel, t. j. vkladanie a kopírovanie jednoduchých vzorcov (napr. =A1*A2, =20%*B3...), používanie jednoduchých funkcií (súčet, priemer, minimum, maximum), vkladanie, prepisovanie a vymazávanie údajov v bunkách Excelu, pridávanie a mazanie riadkov/stĺpcov, vytvorenie tabuľky, jej základná grafická úprava (jednoduché orámovanie tabuľky, zmena veľkosti, farby, typu písma...). Vhodný aj pre účastníkov, ktorí používajú doteraz Excel 2003 a chcú prejsť na novú verziu. Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov a občasných používateľov Excelu.

Obsah

nástroje Excelu na praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie

Program

Vzorce opakovanie

 • Absolútna adresácia buniek (tzv. zamykanie buniek vo vzorci) a ich použitie vo vzorcoch

Klávesové skratky

 • Rýchlý pohyb po tabuľke, rýchle označovanie buniek a tabuľky

Formát čísla

 • Špeciálne formáty čísel

Kalkulácie

 • Použitie vzorcov a prepojení pri tvorbe jednoduchej kalkulácie podujatia,
 • Zásady tvorby tabuľky pri kalkulácii

Zoraďovanie tabuľky I.

 • Viac kritérií zoradenia, zoraďovanie podľa farby textu a bunky
 • Použitie kalendárnych dní a mesiacov pri zoraďovaní tabuľky
 • Riešenie problémov pri zoraďovaní tabuľky

Filtrovanie

 • Automatický filter, filtrovanie textu, filtrovanie podľa dátumov od do, filtrovanie čísel.

Podmienené formátovanie I.

 • Ako odlíšiť dôležité hodnoty v tabuľke od ostatných zmenou ich farby, veľkosti...
 • Použitie základných funkcií v spolupráci s podmieneným formátovaním - ako v tabuľke automaticky zvýrazniť najvyššiu, najnižšiu hodnotu
 • Zvýraznenie buniek so zdvojenými hodnotami

Funkcia nájsť a nahradiť

 • hromadné nahrádzanie údajov v bunkách 
 • nebezpečenstvá pri automatickom nahrádzaní, na čo si dať pozor. 
 • Ako nahradiť formát v bunkách.

Duplicity

 • Odstraňovanie duplicitných hodnôt, 
 • Automatické označenie duplicitných hodnôt v databáze

Grafy I.

 • Vytvorenie stĺpcového grafu, čiarového a koláčového grafu
 • Pridávanie, zmena, úprava jednotlivých častí grafu
 • Vytvorenie grafu z výsledkov volieb alebo ankety

Príprava výstupov

 • Ukotvenie prvého riadku a stĺpca pri prezeraní údajov smerom dole aj vľavo
 • Nastavenie strany pred tlačou, ukážka zlomov strán
 • Opakovanie hlavičky a prvého stĺpca na každej strane
 • Príprava tlačových výstupov, uloženie súboru vo formáte PDF, CSV (oddelený čiarkami) alebo v nižšej verzii excelu

Témy podľa záujmu účastníkov

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na PC kurz je záväzné!

Po prihlásení na PC kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

Poplatok za kurz zahŕňa: honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed (príp. bageta) a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, DVD s video poznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Poplatok za PC kurz prosíme uhrádzať najneskôr do 3.5.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie PC kurzu je 4 osoby.

Miesto konania

budova Stapring, ANTRE – zasadačka, 3. poschodie, blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Alena Paľová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk