Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Excel II. (B.časť) - mierne pokročilý - ZRUŠENÝ

PC kurz sa uskutoční v spolupráci s firmou ANTRE s.r.o.

Začiatok seminára15.05.2019 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára15.05.2019 - 15:00
(Streda)
Začiatok prezentácie 15.05.2019 - 08:30
(Streda)
Koniec nahlasovania10.05.2019 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 49 € / osoba
Poplatok nečlen49 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • PC kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

Cieľom je naučiť užívateľov ktorí už majú základné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho pokročilé metódy a funkcie. Zároveň si kurz kladie za cieľ zodpovedať účastníkom na otázky a problémy, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú. Po skončení kurzu účastník dokáže používať medzisúčty, kontingenčné tabuľky, používať overenie údajov a odstráňovať duplicity, zabezpečovať tabuľky pred písaním, skrývať vzorce. Ukážeme si základnú logickú funkciu IF v kombinácii s funkciami AND a OR.

Predpoklad účastníka:

Kurz je určený pre absolventov kurzu EXCEL I. a samoukov, ktorí ovládajú základné znalosti programu MS Excel, t. j. vkladanie a kopírovanie jednoduchých vzorcov (napr. =A1*A2, =20%*B3...), používanie jednoduchých funkcií (súčet, priemer, minimum, maximum), vkladanie, prepisovanie a vymazávanie údajov v bunkách Excelu, pridávanie a mazanie riadkov/stĺpcov, vytvorenie tabuľky, jej základná grafická úprava (jednoduché orámovanie tabuľky, zmena veľkosti, farby, typu písma...). Vhodný aj pre účastníkov, ktorí používajú doteraz Excel 2003 a chcú prejsť na novú verziu. Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov a občasných používateľov Excelu.

Obsah

nástroje Excelu na praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie

Program

Medzisúčty v stĺpcoch tabuliek,
vložené medzisúčty a ich využitie v rozpočtoch

Kontingenčné tabuľky - jednoduchá štatistika

 • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky
 • Definovanie riadkov a stĺpcov v kontingenčnej tabuľke (KT)
 • Grafická úprava KT, pomenovanie stĺpcov, vkladanie prázdnych riadkov, suma nad alebo pod skupinou
 • Zoskupovanie dátumu podľa mesiacov a štvrťrokov
 • Zmena zdrojových údajov a obnovenie KT
 • Percentuálne zobrazenie hodnôt v tabuľke, vloženie výpočtu
 • Vytvorenie kontingenčného grafu, filtrovanie údajov v grafe
 • Špecifiká práce so sumami údajov a počtami ľudí a ks

Odstránenie duplicitných údajov v databáze, vyznačenie duplicitných údajov pomocou podmieneného formátovania

Nástroj TEXT na stĺpce - oddelenie textu v bunke do viacerých stĺpcov, napr. meno a priezvisko

Overenie údajov 

Zabránenie zadaniu neplatných údajov do bunky, 

 • Vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu v bunke a tým presné určenie zoznamu možných hodnôt

Bezpečnosť údajov

 • Ako zabezpečiť pred prepísaním jednotlivé bunky, hárok, zošit
 • Ako skryť vzorce, skryť riadky a stĺpce
 • Ako zaheslovať dokument

Logické funkcie IF, AND, OR, IFERROR

 • IF na základe jednej podmienky, vypíše dve možné odpovede do bunky. 
 • Vytváranie vnorenej funkcie IF
 • Vnorenie funkcie AND a OR do funkcie IF a ich praktické 

Témy podľa záujmu účastníkov

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na PC kurz je záväzné!

Po prihlásení na PC kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

Poplatok za kurz zahŕňa: honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed (príp. bageta) a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, DVD s video poznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Poplatok za PC kurz prosíme uhrádzať najneskôr do 10.5.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie PC kurzu je 4 osoby.

Miesto konania

budova Stapring, ANTRE – zasadačka, 3. poschodie, blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Alena Paľová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk