Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

PowerPoint - ZRUŠENÝ

PC kurz sa uskutoční v spolupráci s firmou ANTRE s.r.o.

Začiatok seminára21.05.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára21.05.2019 - 15:00
(Utorok)
Začiatok prezentácie 21.05.2019 - 08:30
(Utorok)
Koniec nahlasovania17.05.2019 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 49 € / osoba
Poplatok nečlen49 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • PC kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

Po absolvovaní kurzu budete schopní samostatne vytvoriť prezentáciu či už vedenú, automatickú alebo interaktívnu. Prezentáciu, ktorá sa využíva na poradách, prednáškach alebo pri prezentácii konkrétneho projektu na zastupiteľstve alebo pre občanov, prípadne pri prezentácii samotného mesta alebo obce. Budete ju vedieť uložiť, ale aj prezentovať na internete a efektívne posielať emailom. Budete si vedieť vytvoriť plagát, banner s fotkou a textom i  video z fotiek a hudby, ktoré si uložíte na svoj youtube kanál.

Predpoklad účastníka:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB, CD, mobil), dobrá znalosť práce s Wordom. Znalosť práce s internetom.

Obsah

S PowerPointom vyrobíte prezentáciu, príručku, plagát, vizitku, pohľadnicu, banner na internet dokonca aj video s hudbou. Umožní vám vytvorenie prezentácie na poradu, prednášku alebo zhromaždenie občanov. Pomôže vám pútavo prezentovať konkrétny projekt na zastupiteľstve alebo občanom či už osobne alebo online. Jednoducho vytvoríte prezentáciu samotného mesta, obce, realizovanej akcie pomocou prezentácie z fotografií v sprievode hudby. Z prezentácie dokážete vytvoriť video a uložiť na youtube i internetovú stránku. Nahradí vám náročné grafické programy a veľmi rýchlo dokážete vytvoriť pekný plagát, informačný banner na internet (fotky s krátkym textom sú na internete najsledovanejšie). A pomôže vám aj pri tvorbe vianočných či veľkonočných pozdravov, ktoré odosielate emailom.

Program

Úvod do programu

 • Popis okna, mierka zobrazenia, praktické použitie prezentácií

 • Zásady tvorby prezentácií

 • Rozdelenie prezentácií

Otvorenie a zatvorenie prezentácie, popis okna

 • Panely s nástrojmi, ich použitie a pridávanie nových panelov.

 • Popis možnosti zobrazení - normálne, formou prehľadu, radenie snímok, poznámky

 • Vrátenie posledných vykonaných operácií

 • Použitie Pomocníka

Vytvorenie prezentácie

 • Možnosti vytvorenia prezentácie zo šablóny

 • Vytvorenie prezentácie z prázdnej prezentácie

 • Vkladanie nových snímok

 • Ukážky typov rozloženia snímok - Úvodná snímka, Nadpis a obsah, Dva obsahy, porovnanie, Obsah s popisom, Obrázok s popisom

 • Úprava snímky a vkladanie rôznych objektov do snímky - Vkladanie textu, grafu, tabuľky, grafického prvku SmartArt, Obrázku, Videa

 • Odstránenie snímky, Presunutie snímky, Kopírovanie snímky

Farebný motív - šablóna prezentácie

 • Výber farebného motívu pozadia snímok, štýlu písma, farieb pozadia a textov

 • Vlastná úprava pozadia snímky alebo všetkých snímok

Úprava textu

 • Zmena usporiadania textu na snímke, riadkovanie, vodorovné a zvislé zarovnanie textu vrámci textového poľa, odrážky, číslovanie

 • Veľkosť, typ, farba písma, tieň textu

 • Presun, kopírovanie textu medzi snímkami, špecifiká kopírovania z internetu

 • Kontrola pravopisu

Úprava foto

 • Klipart, fotografia, videoklip - vloženie, úprava, vymazanie

 • Práca s fotkami a obrázkami - vkladanie a kopírovanie fotografií z internetu do prezentácie, vkladanie a zmenšovanie foto z fotoaparátu

Úprava videa

 • Ako vložiť video do prezentácie - možnosti, tipy a triky

Tabuľky

 • Vloženie tabuľky, úprava veľkosti tabuľky, úprava počtu stĺpcov a riadkov, zmena farebnosti tabuľky

Prechody medzi snímkami

 • Vyber prechodu medzi snímkami, možnosti efektu

 • Nastavenie prechodu - po kliknutí myšou, automaticky, nastavenie času prechodu, nastavenie dĺžky trvania snímky

 • Použitie prechodu na všetky snímky, na vybraté snímky, na každú snímku iný prechod

Animácie

 • Animácia bloku textu - po riadkoch, po slovách, po písmenách, načasovanie animácie

 • Animácia obrázku, presúvanie obrázku do popredia, do pozadia

 • Nastavenie trasy pohybu obrázku po snímke

 • Rozdiel medzi animáciou na začiatku a na konci

Spustenie prezentácie

 • Spustenie prezentácie od začiatku, od aktuálnej snímky, klávesové skratky

 • Dodatočné nastavenie prezentácie

 • Zaznamenanie prezentácie

 • Zaznamenanie prezentácie s hovoreným slovom

Uloženie prezentácie

 • Uloženie ako powerpointovej prezentácie s možnosťou budúcej editácie

 • Uloženie čistej prezentácie

 • Uloženie ako videa

 • Uloženie ako súboru osobitných jpg obrázkov

 • Uloženie ako PDF súboru

 • Uloženie ako textu

Predloha snímky - úprava šablóny prezentácie

 • Úprava predlohy šablóny - vloženie vlastného loga, zmena farby objektu

 • Ako vložiť logo na ostatné stránky okrem prvej stránky

 • Nastavenie hlavičky a päty, číslovanie snímok

 • Zatvorenie predlohy

Poznámky z prezentácie

 • Prezentáciu môžeme pekne vytlačiť formou poznámok

 • Nastavenie predlohy poznámok - určenie počtu snímok na stránku

 • Nastavenie hlavičky a päty poznámok, číslovanie strany

Tlač Prezentácie

 • Tlač prezentácie na A4

 • Tlač formou poznámok

Export prezentácie

 • Umiestnenie prezentácie vo formáte PDF na google disk a zdieľanie

 • Umiestnenie prezentácie vo formáte videa MP4 na Youtube

Témy podľa záujmu účastníkov

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na PC kurz je záväzné!

Po prihlásení na PC kurz Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie kurzu z organizačných dôvodov.

Poplatok za kurz zahŕňa: honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed (príp. bageta) a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, DVD s video poznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Poplatok za PC kurz prosíme uhrádzať najneskôr do 17.5.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie PC kurzu je 4 osoby.

Miesto konania

budova Stapring, ANTRE – zasadačka, 3. poschodie, blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Alena Paľová

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk