Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Mzdový účtovník a personalista školy

Začiatok seminára25.09.2018 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára26.09.2018 - 15:00
(Streda)
Začiatok prezentácie 25.09.2018 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania19.09.2018 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40.00 € / osoba
Poplatok nečlen60.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár
 • Viac dňový seminár

Cieľová skupina

Škola

Program
1. deň: 25.9.2018 - Personalistika

Pracovno-právne vzťahy

 • Zákonník práce
 • Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • Pracovný pomer - jeho vznik, zmeny a skončenie
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Kolektívne vyjednávanie, kolektívna zmluva, sociálny fond, odstupné, odchodné

Zákony špecifické pre školstvo a ich každodenná aplikácia

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
 • NV č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 

Vybrané aktuálne okruhy tém pre školy a školské zariadenia

 • Pracovný čas – evidencia pracovného času, prestávka, prerušenie pracovného času, práca mimo pracoviska, 
 • Odmeny, rozhodnutie o odmene, priznanie odmeny, a kritériá na priznávanie odmien
 • Krúžková činnosť, vzdelávacie poukazy, evidencia a odmeňovanie za krúžkovú činnosť
 • Smernica o zásadách vykonávania krúžkovej činnosti
 • Bludisko v kombinácii pracovná cesta – dovolenka – pracovné voľno na vzdelávanie – aplikujete správne zákon o cestovných náhradách, zákonník práce a zákon o sociálnom fonde?
 • Posudzovanie času stráveného na  pracovnej ceste
  • v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce,
  • osobitosti pri školských výletoch, ŠvP, lyžiarskych výcvikoch, atď.

Najčastejšie nedostatky pri personálnej a mzdovej agende škôl

 • potrebné a nutné písomnosti vyplývajúce zo ZP, zákona o pedagogických zamestnancoch,  zákona o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
2. deň: 26.9.2018 - Mzdový účtovník
 • Výpočet čistej mzdy a odvodov
 • Splatnosť mzdy a výplata mzdy
 • Sociálne a zdravotné poistenie
 • Poistné, sadzby poistného a vymeriavacie základy
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Výpočet dane z príjmov fyzických osôb
 • Nezdaniteľné časti základu dane
 • Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské dávky
 • Mzdové listy
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 19.9.2018 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk