Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Dotácie z rozpočtu obce

Začiatok seminára11.10.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára11.10.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 11.10.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania10.10.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
  1. Legislatívna úprava poskytovania a používania dotácií – najmä zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

  2. Poskytovanie a zúčtovanie  dotácií z rozpočtu obce

  3. Nenávratné finančné prostriedky z rozpočtu obce

  4. Legislatívna úprava poskytovania dotácií na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení - zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a všeobecne záväzné nariadenie o výške dotácií na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

  5. Diskusia a konzultácie s lektorkou k  téme prednášky 

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk