Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.08.2019

Školské stravovanie v obciach, v ROPO zriadených obcou

Začiatok seminára21.10.2019 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára21.10.2019 - 13:30
(Pondelok)
Začiatok prezentácie21.10.2019 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania20.10.2019 - 10:00
(Nedeľa)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
  1.     Platná legislatíva - školský zákon, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, zákonník práce, postupy účtovania, ekonomická klasifikácia
  2.     Vykazovanie školského stravovania v rozpočtovníctve: výkaz FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, príjmové a výdavkové položky, zapojenie nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania do príjmov rozpočtu,
  3.     Vykazovanie školského stravovania v účtovníctve: sklad potravín, bankový výpis, pokladnica, záväzky, nevyfakturované dodávky, preplatky/nedoplatky na stravnom,  dotácia na stravu, náklady, výnosy, príspevok zamestnávateľa podľa zákonníka práce, príspevok zo sociálneho fondu
  4.     Účtovanie školského stravovania - rôzne príklady účtovania školského stravovania
  5.     Diskusia
Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Partner:

AVS Logo