Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Novinky vo verejnom obstarávaní

Začiatok seminára22.10.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára22.10.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 22.10.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania21.10.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Cieľ seminára

Je prehľad zmien, ktoré ovplyvnili zákon o verejnom obstarávaní v roku 2019 a prehľad pripravovaných zmien v nadchádzajúcom období. 

Program

V uplynulom období nadobudlo účinnosť niekoľko zákonov, ktoré ovplyvnili verejné obstarávanie:

 • Od 1.08.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a o centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.
 • Od 1.09.2019 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 221/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ďalšie ustanovenia nadobúdajú účinnosť od 1.12.2019 a 1.1.2021
 • Od 1.09.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 241/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon.

Vysvetlíme si: 

 • ako ovplyvnil zákon o zaručenej elektronickej fakturácii verejné obstarávanie 
 • nové debyrokratizačné opatrenia a ich vplyv na verejné obstarávanie 
 • aké zmeny priniesla novela o registri partnerov verejného sektora 
 • ako pokračuje profesionalizácia verejného obstarávania 
 • aké zmeny nastanú od 1.1.2020 v s uplatňovaním sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní 
 • prehľad ďalšej novely zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou účinnosťou od 1.1.2020 a 1.3.2020
 • v diskusii budú riešené Vaše otázky, skúsenosti, problémy z praxe
Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Nagyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk