Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Delimitácia funkcie starostu - zodpovedné a bezpečné ukončenie funkčného obdobia

Začiatok seminára02.10.2018 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára02.10.2018 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 02.10.2018 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania01.10.2018 - 09:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov a zamestnanci obcí s pôsobnosťou v oblasti riadenia a organizácie práce mestských a obecných úradov, riaditelia obcou zriadených organizácií a nimi poverení zamestnanci s pôsobnosťou v oblasti organizácie a riadenia;
Cieľ seminára
  • poskytnúť prehľadné základné poznatky o procese odovzdania a prevzatia funkcie,
  • ponúknuť príklady a odporúčania k podrobnostiam delimitácie;
Program
  • výmena osôb na zodpovednej funkcii je bez delimitácie nezodpovedná
  • osobitný význam plynulého fungovania samosprávy aj po komunálnych voľbách
  • mimoriadny prínos delimitácie pre toho, kto funkciu odovzdáva
  • odporúčané kroky postupu v príprave a realizácii delimitácie
  • príklad výstupu z delimitácie (delimitačný protokol)
  • nároky starostov po skončení funkčného obdobia

 Motto:

Nič ľudské nie je trvalé a lúčenia nebývajú príjemné,

no každý má možnosť odísť so cťou.

L. B.

Doplňujúce informácie

Materiál nie je možné posielať elektronicky. Účastníci seminára materiál dostanú v tlačenej podobe ráno pri prezenčnej listine.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk