Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Daňové exekučné konania - Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a Obchodný zákonník

Začiatok seminára18.10.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára18.10.2019 - 14:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 18.10.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania15.10.2019 - 15:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 16 € / osoba
Poplatok nečlen26 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah

Všetky ostatné podmienky ostávajú nezmenené:

Poplatok pre člena RVC Nitra: 16 eur / osoba

Nečlen: 26 eur / osoba

 

Program

1. Novela  zákonov:

 • Daňový poriadok
 • Exekučný poriadok
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • Obchodný zákonník
  • nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov
  • osobný bankrot

2. Daňový nedoplatok

 • zánik daňového nedoplatku
 • preklúzia daňového nedoplatku
 • premlčanie daňového nedoplatku

3. Zabezpečenie daňových nedoplatkov:

 • predmet záložného práva
 • vznik záložného práva  
 • zrušenie záložného práva

4. Daňové exekučné konanie  :

-  základná právna úprava

-  základné ustanovenia, základné zásady

- právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie

 - rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

 • rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
 • daňová exekučná výzva
 • daňový exekučný príkaz

- odloženie daňovej exekúcie

- zastavenie daňového exekučného konania

- spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

 • stručná charakteristika
 • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/
Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 15.10.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Ingrid Ney, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk