Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 19.05.2019

Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a Obchodný zákonník

Začiatok seminára17.10.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára17.10.2019 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie17.10.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania11.10.2019 - 10:00
(Piatok)


Prihlásených0
Voľné miesta 54
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1. Novela  zákonov – Daňový poriadok, Exekučný poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a  Obchodný zákonník:

-  nové ustanovenia, ktoré majú vplyv na zabezpečenie a vymáhanie  daňových nedoplatkov

- osobný bankrot

2. Daňový nedoplatok

- zánik daňového nedoplatku

- preklúzia daňového nedoplatku

- premlčanie daňového nedoplatku

3. Zabezpečenie daňových nedoplatkov:

- predmet záložného práva

- vznik záložného práva  

- zrušenie záložného práva

4. Daňové exekučné konanie  :

-  základná právna úprava

-  základné ustanovenia, základné zásady

- právne následky existencie vlastníckych práv tretích osôb k predmetu daňovej exekúcie

 - rozhodnutia vydávané v daňovom exekučnom konaní:

  • rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
  • daňová exekučná výzva
  • daňový exekučný príkaz

- odloženie daňovej exekúcie

- zastavenie daňového exekučného konania

- spôsoby vykonávania daňovej exekúcie

  • stručná charakteristika
  • najčastejšie využívané spôsoby daňovej exekúcie /účet, mzda, dôchodok/
Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

JUDr. ingrid Ney, PhD.

Partner:

AVS Logo