Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Pracovné stretnutie HK - Kontrola poskytovania a používania dotácií z rozpočtu obce

Začiatok seminára25.10.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára25.10.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 25.10.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania18.10.2019 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 14 € / osoba
Poplatok nečlen24 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Program
  1. Legislatívna úprava poskytovania a používania dotácií - zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

  2. Dotácie – verejné prostriedky

  3. Kontrola poskytovania dotácií a kontrola vykonávania administratívnej finančnej kontroly 

  4. Kontrola používania dotácií

  5. Porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia a zmluvy o poskytnutí dotácie; Porušenie finančnej disciplíny

  6. Diskusia a konzultácie s lektorkou k  téme prednášky 

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 18.10.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk