Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 25.08.2019

Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva). Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav

Začiatok seminára12.11.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára12.11.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie12.11.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania11.11.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva)
1) Podstata a základné (charakteristické) znaky pozemkových spoločenstiev
2) Pojem spoločnej nehnuteľnosti a jej zápis v katastri nehnuteľností
3) Obec ako člen pozemkového spoločenstva
4) Starosta ako člen orgánu pozemkového spoločenstva
5) Zmluvné vzťahy medzi obcou a pozemkovým spoločenstvom (nájom, vecné bremeno, predaj):
    a) na čo si treba dať pozor pri uzatváraní zmlúv s pozemkovým spoločenstvom,
    b) aké zmluvy a za akých podmienok možno uzatvárať s pozemkovým spoločenstvom,
    c) kto je stranou zmluvy (spoločenstvo alebo jednotliví urbárnici?),
    d) kto môže konať v mene pozemkového spoločenstva,
    e) kedy je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva na uzavretie zmluvy.

Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav (komasácia, sceľovanie pozemkov)
1) Rozdrobenosť vlastníctva na Slovensku
2) Dôvody pozemkových úprav, jednoduché a komplexné pozemkové úpravy, priebeh pozemkových úprav
3) Obec ako účastník pozemkových úprav, náklady obce v súvislosti s pozemkovými úpravami
4) Prerokovanie otázok v súvislosti s pozemkovými úpravami – postavenie obce
5) Sceľovanie pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Marek Maslák, PhD.

Partner:

AVS Logo