Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 04.02.2023

Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva). Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav

Začiatok seminára12.11.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára12.11.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 12.11.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania11.11.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

Vzťahy obce a urbáru (pozemkového spoločenstva)
1) Podstata a základné (charakteristické) znaky pozemkových spoločenstiev
2) Pojem spoločnej nehnuteľnosti a jej zápis v katastri nehnuteľností
3) Obec ako člen pozemkového spoločenstva
4) Starosta ako člen orgánu pozemkového spoločenstva
5) Zmluvné vzťahy medzi obcou a pozemkovým spoločenstvom (nájom, vecné bremeno, predaj):
    a) na čo si treba dať pozor pri uzatváraní zmlúv s pozemkovým spoločenstvom,
    b) aké zmluvy a za akých podmienok možno uzatvárať s pozemkovým spoločenstvom,
    c) kto je stranou zmluvy (spoločenstvo alebo jednotliví urbárnici?),
    d) kto môže konať v mene pozemkového spoločenstva,
    e) kedy je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva na uzavretie zmluvy.

Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav (komasácia, sceľovanie pozemkov)

1) Rozdrobenosť vlastníctva na Slovensk

2) Dôvody pozemkových úprav, jednoduché a komplexné pozemkové úpravy, priebeh pozemkových úprav

3) Obec ako účastník pozemkových úprav, náklady obce v súvislosti s pozemkovými úpravami

4) Prerokovanie otázok v súvislosti s pozemkovými úpravami – postavenie obce

5) Sceľovanie pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín

6) Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na VÚC a obce (zákon č. 66/2009 Z. z.), vrátane zápisu zákonného vecného bremena a otázky náhrady zaň, rozobratie v súčasnosti pripravovanej novely

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Marek Maslák, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk