Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Kompetencie a vzťah zriaďovateľ – škola - riaditeľ školy - v pracovno-právnej oblasti

Začiatok seminára03.12.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára03.12.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 03.12.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania02.12.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola

Program

1. Legislatívny rámec

  • Zákonník práce,

  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme,

  • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,

  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

2. Predzmluvné vzťahy, vznik a skončenie pracovného pomeru, oboznamovanie zamestnancov s vnútornými predpismi – ako a kto ich rieši na školách bez právnej subjektivity

3. Kompetencie starostu vo vzťahu k riaditeľovi školy v súvislosti s ustanoveniami Zákonníka práce (prekážky, čerpanie dovolenky, vysielanie na pracovné cesty,...)

4. Kompetencie zriaďovateľov (starostov) vyplývajúce zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – povinnosti zamestnávateľa, obce/mesta, zriaďovateľa (plán profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania PZ a OZ, hodnotenie riaditeľa školy...)

5. Vzťah zriaďovateľ – zamestnávateľ – riaditeľ školy s právnou subjektivitou a riaditeľ školy bez právnej subjektivity z pohľadu mesta/obce podľa zákona č. 138/2019 Z. z.(špecifiká – čo stanovuje, povoľuje riaditeľ a čo zriaďovateľ, starosta, zamestnávateľ)

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk