Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.10.2019

Kompetencie a vzťah zriaďovateľ – škola - riaditeľ školy - v pracovno-právnej oblasti

Začiatok seminára03.12.2019 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára03.12.2019 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie03.12.2019 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania02.12.2019 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 440
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola

Program

1. Legislatívny rámec

  • Zákonník práce,

  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,

  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme,

  • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,

  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

2. Predzmluvné vzťahy, vznik a skončenie pracovného pomeru, oboznamovanie zamestnancov s vnútornými predpismi – ako a kto ich rieši na školách bez právnej subjektivity

3. Kompetencie starostu vo vzťahu k riaditeľovi školy v súvislosti s ustanoveniami Zákonníka práce (prekážky, čerpanie dovolenky, vysielanie na pracovné cesty,...)

4. Kompetencie zriaďovateľov (starostov) vyplývajúce zo zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch – povinnosti zamestnávateľa, obce/mesta, zriaďovateľa (plán profesijného rozvoja, ročný plán vzdelávania PZ a OZ, hodnotenie riaditeľa školy...)

5. Vzťah zriaďovateľ – zamestnávateľ – riaditeľ školy s právnou subjektivitou a riaditeľ školy bez právnej subjektivity z pohľadu mesta/obce podľa zákona č. 138/2019 Z. z.(špecifiká – čo stanovuje, povoľuje riaditeľ a čo zriaďovateľ, starosta, zamestnávateľ)

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo