Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zmeny v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a zmeny vo vnútorných predpisoch v nadväznosti na nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancov (1. skupina)

2. skupina sa uskutoční dňa 25.9.2019 (streda). Prihláste sa prosím iba na jeden termín, ktorý Vám najviac vyhovuje. Semináre sú ROVNAKÉ!

Začiatok seminára20.09.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára20.09.2019 - 14:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 20.09.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania19.09.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Škola

Cieľ seminára
  • Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a novela zákona č.553/2003 Z. z. prinášajú zmeny, ktoré je nutné zapracovať do vnútornej dokumentácie školy
Program

Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019:

  • Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
  • Čo je nové v odmeňovaní pedagogických zamestnancov?
  • Zmeny a aktualizácie pracovného poriadku školy
  • Zmeny a aktualizácie organizačného poriadku školy
  • Nové práva a povinnosti vplývajúce na osobnú dokumentáciu zamestnancov
  • Zmeny v pracovných náplniach zamestnancov a ďalších dokumentoch

 

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk