Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinností

Začiatok seminára29.11.2019 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára29.11.2019 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 29.11.2019 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania28.11.2019 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
 1. Informačné povinností obcí a miest podľa Ústavy SR a rozhodnutí súdov
 2. Sankcie za nedodržiavanie informačných povinností samosprávy
 3. Informovanosť versus ochrana osobnosti a súkromia
 4. Najčastejšie pochybenia samospráv pri plnení zákonných informačných povinností
 5. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o obecnom zriadení
 6. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o správnom konaní
 7. Zverejňovanie verejných vyhlášok
 8. Úradné tabule obce – pravidlá prevádzkovania
 9. Fotenie, vyhotovovanie audio a video záznamov z podujatí obce
 10. Obecné noviny, web, obecný rozhlas, FB profil - pravidlá
 11. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o verejnom obstarávaní  
 12. Informačné povinností obcí a miest podľa stavebného práva
 13. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr – najčastejšie chyby
 14. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o slobode informácií
 15. Opakované použitie informácií (OPI)
 16. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o ochrane osobných údajov
 17. Informačné povinností obcí a miest podľa zákona o e-governemente
 18. Informačné povinností obcí a miest podľa školskej legislatívy
 19. Volebná legislatíva
 20. Informačné povinností obcí a miest podľa environmentálnej legislatívy
 21. Prehľad ďalších právnych predpisov obsahujúcich informačné povinnosti pre obce
 22. Otázky a odpovede
Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk