Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

Začiatok seminára21.01.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára21.01.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 21.01.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania20.01.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
 • podmienky na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • lehoty v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • praktické príklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 1. Príjmy vstupujúce do ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy vylúčené z predmetu dane
 • príjmy oslobodené od dane – napr. príspevok na rekreáciu, 13. a 14. plat, ubytovanie zamestnanca
 1. Základ dane z príjmov zo závislej činnosti
 1. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • nezdaniteľná časť základu dane – doplnkové dôchodkové sporenie
 • nezdaniteľná časť základu dane – zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
 • praktické príklady uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane
 1. Uplatnenie daňového bonusu
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu
 • preukazovanie nároku na daňový bonus
 • uplatnenie daňového bonusu v priebehu roku a pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu
 1. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
 • výpočet výšky daňového bonusu na zaplatené úroky
 • preukazovanie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky
 • praktické príklady uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky
 1. Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti
 1. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2020, napr.:
 • navyšovanie nepeňažného plnenia
 • príjmy oslobodené od dane – vzdelávanie zamestnanca, príspevok na športovú činnosť dieťaťa, príspevok na preventívnu prehliadku
 • výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
 • zmeny v podávaní vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu
 • doručovanie vybraných potvrdení zamestnancovi elektronickými prostriedkami
 • zaokrúhľovanie všetkých daňových veličín
 1. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2021
 • príjmy oslobodené od dane – doprava do zamestnania
 1. Zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti od 01.01.2022
 • príjmy oslobodené od dane – nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v  sume najviac 500 €

V nadväznosti na legislatívne zmeny, môže byť program upravený.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Marcela Prajová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk