Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Panelová diskusia k daňovému poriadku + informácie o novele daňového poriadku k 1.1.2020

Začiatok seminára17.10.2019 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára17.10.2019 - 14:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 17.10.2019 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania11.10.2019 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 15 € / osoba
Poplatok nečlen25 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľ seminára
Program

Okruhy problémov, ktorými sa budeme zaoberať:

  1. Daňový poriadok

  2. Daňová kontrola – vyrubenie rozdielu dane

  3. Určovanie dane podľa pomôcok – dôvody a postup

  4. Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia

  5. Doručovanie

  6. Odvolanie, ďalšie opravné prostriedky

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 11.10.2019 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Adela Gašparovičová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk