Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.02.2020

Riadenie materskej školy – nové požiadavky

Začiatok seminára10.03.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára10.03.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie10.03.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania09.03.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených265
Voľné miesta 175
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Obsah
Program
  1. Aktuálne zmeny v riadení materskej školy – práva a povinnosti riaditeľa materskej školy v nadväznosti na povinné predprimárne vzdelávanie

  2. Povinné predprimárne vzdelávanie – nové požiadavky

  3. Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a činnosťou rady školy v materskej škole.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie. V priestoroch MsÚ Nitra sa nenachádza bufet, môžete si zakúpiť v automatoch kávu alebo čaj.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo