Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania.

Začiatok seminára14.01.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára14.01.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 14.01.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania13.01.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • ekonómky a účtovníčky miest a obcí, hlavní kontrolóri, starostovia a poslanci
Program
 1. Legislatívne zmeny ZDP platné na rok 2019 a 2020 v podmienkach samosprávy
 • zníženie sadzby dane od roku 2015 na 15 % - možnosť uplatnenia u obcí
 • zmeny v odpočet daňovej straty
 • nové druhy zamestnaneckých benefitov
 • prehľad zmien v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
 1. Informácie k vybraným problematikám
 • príjmy, ktoré sú/nie sú predmetom dane v podmienkach samosprávy (vrátane príjmov z reklamy, stanovisko k príjmom z prevádzky obecného vodovodu a kanalizácie)
 • príjmy oslobodené od dane v podmienkach samosprávy (príjmy z predaja a prenájmu majetku), správne vykázanie oslobodených príjmov v daňovom priznaní (chybné vyplňovanie daňového priznania obcami)
 • predaj majetku a uplatnenie výdavkov
 • daňová licencia
 • zdaňovanie dividend a príjmov z predaja akcií a obchodných podielov v roku 2019 a v roku 2020, rozsah pojmu dividenda na účely ZDP
 • príklad - nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti  - daňové dopady u obce a u prijímateľa nepeňažného vkladu, dosahy na obecné financie, porovnanie s alternatívou výkonu podnikateľskej činnosti v rámci obce
 • príklad - technické zhodnotenie a opravy vykonané nájomcom  na obecnom prenajatom majetku
 • pohľadávky a záväzky zo zdaňovanej činnosti z pohľadu ZDP
 1. Platenie preddavkov na daň
 • zníženie sadzby dane od roku 2020 a platenie preddavkov na daň do lehoty a po lehote na podanie daňového priznania za rok 2019
 1. Povinnosť podania daňového priznania
 • vznik povinnosti podania daňového priznania
 • lehota na podanie daňového priznania
 • splatnosť dane
 1. Zmeny v tlačive DP PO za  rok 2019 – prehľad
 2. Vyplnenie tlačiva daňového priznania v podmienkach obce za rok 2019
 • vyplnenie tlačiva v obci bez podnikateľskej činnosti
 • vyplnenie tlačiva v obci s podnikateľskou činnosťou
 1. Informácia k transferovému oceňovaniu
 2. Diskusia
Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Peter Horniaček

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk