Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

5-dňový akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce / mestá, VÚC a ich RO

Začiatok seminára30.03.2020 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára07.04.2020 - 15:00
(Utorok)
Začiatok prezentácie 30.03.2020 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania13.03.2020 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 290 € / osoba
Poplatok nečlen320 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Seminár je ZRUŠENÝ!

Obsah

Člen RVC Nitra:

- prihlásite sa do členskej zóny a pod akreditovaným kurzom vyplníte prihlášku, kde uvediete všetky požadované údaje.

- pokiaľ prihlasujete viac osôb prosíme, aby ste mená a ostatné osobné údaje očíslovali a použili čiarku. Takto zabránite tomu, aby nedošlo k zámene a vedeli sme ku ktorému menu patria jednotlivé údaje (príklad: meno účastníka: 1. Fero T., 2 Jana D., dátum narodenia: 1. xx.xx.xxxx, 2. xx.xx.xxxx, Miesto narodenia: 1. Nitra, 2. Trnava atď. Emailové adresy NEČÍSLUJTE! Ďakujeme.

- POZOR! Vaše osobné údaje sa v potvrdzujúcom emaily NEZOBRAZIA. Sú zaznamenané iba v systéme ZO - RVC Nitra.

Nečlen a člen RVC Rovinka, Senica, Trenčín:

- pod akreditovaním kurzom kliknete na ikonu: NIE SOM ČLEN a otvorí sa Vám prihlasovací formulár, kde uvediete ako sa na seminár prihlasujete (nečlen - 320 eur/osoba, RVC Rovinka - 290 eur/osoba, RVC Senica - 290 eur/osoba, RVC Trenčín - 290 eur/osoba) a vyplníte prihlášku.

- pokiaľ prihlasujete viac osôb prosíme, aby ste mená a ostatné osobné údaje očíslovali a použili čiarku. Takto zabránite tomu, aby nedošlo k zámene a vedeli sme ku ktorému menu patria jednotlivé údaje (príklad: meno účastníka: 1. Fero T., 2 Jana D., dátum narodenia: 1. xx.xx.xxxx, 2. xx.xx.xxxx, Miesto narodenia: 1. Nitra, 2. Trnava atď. Emailové adresy NEČÍSLUJTE! Ďakujeme.

- po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

- POZOR! Vaše osobné údaje sa v potvrdzujúcom emaily NEZOBRAZIA. Sú zaznamenané iba v systéme ZO - RVC Nitra.


Kurz má akreditáciu MŠ SR: č. 2471 / 2007 / 265 / 1

 • 30.3.2020 (pondelok)

 • 31.3.2020 (utorok)

 • 1.4.2020 (streda)

 • 6.4.2020 (pondelok)

 • 7.4.2020 (utorok)

Program
 1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník… 

 2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia, právna úprava rozpočtovej klasifikácie

 3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi

 4. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. a jeho aplikácia v praxi

 5. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

 6. Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

 7. Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva / účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /

 8. Rozsiahly materiál na CD – vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...   

OSNOVA akreditovaného kurzu:

 1. Zákon č.523/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia                                                                                  

 2. Zákon č.583/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia                                                                                  

 3. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky                                                                                              

 1. Prehľad vybraných právnych predpisov súvisiacich s vedením účtovníctva                        

 2. Základy podvojného účtovníctva                                                                                                          

 3. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva                                                                                 

 4. Nová metodika účtovania a vykazovania od 1.1.2008                                                                  

 5. Transfery                                                                                                                                             

 6. Hospodársky výsledok                                                                                                                              

 7. Postupy účtovania                                                                                                                                      

 8. Majetok  - majetok legislatíva, ÚT 0, odpisovanie majetku, opravné položky, účet 355 a prevod správy, účet 384, príklady účtovania majetku, majetok - evidencia a kontrola, kontrola majetkového okruhu    

 9. Zásoby - ÚT 1, účtovanie zásob                                                                                                             

 10. Finančné účty – ÚT 2                                                                                                                                    

 11. Zúčtovacie vzťahy - ÚT 3, rezervy, účet 351, účet 355, časové rozlíšenie ÚS 38                 

 12. Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - ÚT 4                                                                                        

 13. Náklady a výnosy - ÚT 5 a ÚT 6                                                                                                             

 14. Osobitosti účtovania                                                                                                                                  

 15. Inventarizácia

 16. Účtovná závierka                                                                                                                                         

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na akreditovaný kurz je záväzné!

Po prihlásení na AK Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia akreditovaného kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie AK z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 11.3.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie AK je 20 osôb.

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk