Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO zriadené obcou a VÚC v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020

Začiatok seminára11.02.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára11.02.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 11.02.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania10.02.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

Inštitúcia, Škola

Program

1.    Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2020 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2.    Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti 

3.    Účtovanie a rozpočtovanie: 
-          konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií
-          dobropisov 
-          refundácií 
-          školského stravovania
-          darov
-          podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
-          dotácií na samostatných účtoch 
-          výsledku hospodárenia
-          finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, školského stravovania
-          depozitu
-          ................

4.    Súvislosť záverečného účtu obce s účtovaním v rozpočtovej a v príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti 
-          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 použitých v roku 2020 
-          účtovanie použitia rezervného fondu obce v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou

5.    Diskusia 

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie. V priestoroch MsÚ Nitra sa nenachádza bufet, môžete si zakúpiť v automatoch kávu alebo čaj.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk