Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2020. Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020

Začiatok seminára11.03.2020 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára11.03.2020 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 11.03.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania10.03.2020 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Seminár je ZRUŠENÝ!

Cieľová skupina (podrobnejšie)
Program

1.    Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2020 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov)

2.    Poznámky k 31.12.2019 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti 

3.    Účtovanie a rozpočtovanie: 
-          konečných zostatkov na príjmových účtoch, výdavkových účtoch a samostatných účtoch rozpočtových organizácií
-          dobropisov
-          refundácií 
-          školského stravovania
-          darov
-          podnikateľskej činnosti (zisku z PČ)
-          výsledku hospodárenia
-          finančných zábezpek - z nájomného, z verejného obstarávania, zo školského stravovania
-          depozitu
-          ................

4.    Záverečný účet (podstata, obsah), prebytok/schodok (definícia), rezervný fond (tvorba a použitie):
-          účtovanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2019 použitých v roku 2020 
-          účtovanie tvorby a použitia rezervného fondu

5.    Výročná správa k 31.12.2019

6.    Diskusia 

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk