Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.02.2020

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

Začiatok seminára24.03.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára24.03.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie24.03.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania23.03.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených138
Voľné miesta 302
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program
 1. Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

 2. Povinnosti držiteľa odpadov: upravená povinnosť výkupní a zberní, posilnenie zodpovednosti fyzických osôb za nakladanie so stavebným odpadov z jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – školský zber.

 3. Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností.

 4. Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje - úprava.

 5. Komunálny odpad – zmena definícií a zodpovednosti za nakladanie, triedený zber kuchynského odpadu od občana - úprava.

 6. Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti - úprava.

 7. Nové znenie § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva.

 8. Prechodné ustanovenia platnosti novely zákona.

 9. Doplnenie a úprava príloh.

 10. Novely iných zákonov - o miestnych daniach a miestnom poplatku, o Environmentálnom fonde a o IPKZ.

 11. Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch.

 12. Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie. V priestoroch MsÚ Nitra sa nenachádza bufet, môžete si zakúpiť v automatoch kávu alebo čaj.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Peter Gallovič

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo