Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Začiatok seminára29.01.2020 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára29.01.2020 - 13:30
(Streda)
Začiatok prezentácie 29.01.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania28.01.2020 - 10:00
(Utorok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia

Program
 • vymedzenie okruhov zmien novely zákona

 • precizovanie povinností poskytovateľa sociálnych služieb

 • zmeny pri registrácii sociálnych služieb

 • úprava podmienok finančnej podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov obcí pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku

 • zmeny pri podávaní žiadostí o finančný príspevok na MPSVR SR a pri jeho vyplácaní

 • úprava podmienok nároku na finančný príspevok pri ambulantných a pobytových sociálnych službách

 • zmeny v pôsobnosti MPSR SR, VÚC a obce

 • podmienky vydávania písomných vyjadrení zo strany obcí o súlade poskytovanej sociálnej služby s KPSS pre získanie finančného príspevku z MPSVR SR

 • obsah žiadosti o poskytovaní sociálnych služieb

 • úprava podmienok pre vedení evidencie prijímateľov sociálnych služieb

 • správne delikty

 • informačný systém sociálnych služieb

 • zmeny od 1. 10. 2019, zmeny od 1. 1. 2020, zmeny od 1. 1. 2021

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk