Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 28.03.2023

Odmeňovanie volených funkcionárov

Začiatok seminára03.03.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára03.03.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 03.03.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania02.03.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia samosprávnych úradov a zamestnanci mestských a obecných úradov poverení odmeňovania volených funkcionárov;
Cieľ seminára
  • poskytnúť prehľadné poznatky o právnych pravidlách odmeňovania volených funkcionárov,

  • ponúknuť odporúčania k aplikácii v konkrétnych situáciách;

Program
  • Aktuálna právna úprava o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa zák. č. 253/1994 Z. z. v z. n. p.

  • Novelizované právne pravidlá o odmeňovaní poslancov a zástupcov starostov podľa ostatných noviel Zákona o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb. v z. n. p.)

  • Odmeňovanie poslancov a jeho limity podľa ostatných noviel Zákona o obecnom zriadení

  • Odporúčania k zásadám odmeňovania poslancov

  • účastníci seminára dostanú materiál v tlačenej podobe ráno na seminári

  • nie je možné ho posielať elektronicky emailom

 

Motto: Nedostatok peňazí je koreňom všetkého zla (George Bernard Shaw) 

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie. V priestoroch MsÚ Nitra sa nenachádza bufet, môžete si zakúpiť v automatoch kávu alebo čaj.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk