Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Egovernment v praxi - Elektronická schránka obce / školy

Začiatok seminára04.02.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára04.02.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 04.02.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania03.02.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Škola

Program

1. Elektronický podpis
•    spôsoby elektronickej autorizácie – mandátny certifikát vs. pečať
•    formát elektronického podpisu
•    praktické info – ako získať certifikáty bezplatne, ako postupovať pri ich zneplatnení
2. Elektronické formuláre a doložky
3. Elektronická registratúra
•    prijímanie podaní, ich spracovanie
•    vytváranie podaní, posielanie rozhodnutí, odpovedanie na podania
4. Listinný rovnopis      
•    centrálne úradné doručovanie    
5. Modul dlhodobého ukladania
6. Oversi.gov.sk – jeden krát a dosť    
7. Zverejňovanie
•    na slovensko.sk – elektronická úradná tabuľa     
•    na vlastnom webovom sídle
8. Informačný systém pre automatizované spracovanie, dodávatelia
9. Kontroly
•    Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – UPVII

  • egovernment
  • prístupnosť webového sídla

•    Najvyšší kontrolný úrad SR - NKÚ
•    Transparency international Slovensko - TIS

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie. V priestoroch MsÚ Nitra sa nenachádza bufet, môžete si zakúpiť v automatoch kávu alebo čaj.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Erika Kusyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk