Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 04.02.2023

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Začiatok seminára07.02.2020 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára07.02.2020 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 07.02.2020 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania06.02.2020 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v z. n. p.

 1. Novela  daňového poriadku s účinnosťou od 1.1.2020

 2. Daňové tajomstvo

 3. Výzva na podanie (daňového) priznania a dôsledky, dodatočné (daňové) priznanie 

 4. Nedostatky v podanom daňovom priznaní a nepodané priznanie

  • výzvy a dôsledky 

  • vyrubenie dane – daňová kontrola, určenie dane podľa pomôcok

 5. Skrátené vyrubovacie konanie

 6. Rozhodnutie

  • právoplatnosť, splatnosť, vykonateľnosť rozhodnutia

  • zánik práva vyrubiť daň

 7. Doručovanie

 8. Odvolacie konanie a ďalšie opravné prostriedky

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie. V priestoroch MsÚ Nitra sa nenachádza bufet, môžete si zakúpiť v automatoch kávu alebo čaj.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Adela Gašparovičová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk