Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Pracovné stretnutie HK - Kontrola hospodárenia na obci a v školách, návratné zdroje financovania, stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2019

Začiatok seminára15.05.2020 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára15.05.2020 - 13:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 15.05.2020 - 08:00
(Piatok)
Koniec nahlasovania07.05.2020 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 17 € / osoba
Poplatok nečlen27 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Seminár je ZRUŠENÝ!

Obsah
Program
  1. Kontrola hospodárenia na obci a v školách a školských zariadeniach

  2. Zodpovednosť za porušenie rozpočtových pravidiel a porušenie finančnej disciplíny

  3. Návratné zdroje financovania, preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania zo strany hlavného kontrolóra v roku 2019

  4. Ako spracovať stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019

  5. Diskusia a konzultácie k  téme prednášky  

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 7.5.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk