Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 23.02.2020

Novelizácia zákona o eGovernmente a zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Začiatok seminára17.03.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára17.03.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie17.03.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania16.03.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených142
Voľné miesta 298
Typ seminára
  • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah
  1. Novelizácia zákona o eGovernmente. Prišlo zopár zásadných zmien. Ďalej vznikla nová funkcionalita a technické požiadavky zo strany štátu na ÚPVS.

  2. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe. Tento zákon zrušil a nahradil zákon o informačných systémoch verejnej správy. Nový zákon prináša úplne nový pohľad na informačné systémy, spôsob ich obstarávania, prevádzku, bezpečnostné požiadavky. Vznikal povinnosť mať prijatý strategický dokument s názvom Koncepcia rozvoja informačných technológií aj pre samosprávy.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie. V priestoroch MsÚ Nitra sa nenachádza bufet, môžete si zakúpiť v automatoch kávu alebo čaj.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Michal Belohorec

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo