Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 27.02.2020

Konzultačný deň - Mgr. Ladislav Briestenský

Na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie

Začiatok seminára18.06.2020 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára18.06.2020 - 15:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie18.06.2020 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania17.06.2020 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba

Prihlásených0
Voľné miesta 12
Typ seminára
  • Konzultačný deň - len pre členov ZO - RVC Nitra

Cieľová skupina

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia obcí a primátori miest, prednostovia obecných a mestských úradov, riaditelia obcou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnanci poverení agendou, ktorá je zhodná s obsahovým zameraním uvedeným nižšie;
Cieľ seminára
  • umožniť poskytnutie osobnej konzultačnej podpory lektora na prediskutovanie konkrétnych situácií, v ktorých samospráva potrebuje odbornú pomoc;
Obsah

Organizačné podmienky:

  • na konzultačný deň sa dá prihlasovať iba emailom, prípadne telefonicky kedy Vám určíme presný čas Vašej konzultácie;
  • polhodinové (pri komplikovanejších témach hodinové) osobné stretnutia podľa harmonogramu, ktorý podľa prihlášok spracuje ZO - RVC Nitra;
  • žiadateľ o konzultáciu vopred pomenuje tému konzultovaného problému a na stretnutie prinesie všetky relevantné doklady a informácie, ktoré sa k téme konzultácie vzťahujú (v tlačenej alebo v elektronickej forme).
  • konzultačný deň je určený len pre členov RVC Nitra.
  • Služby konzultanta sú hradené z prostriedkov RVC Nitra a prihláseným členom, ktorí sa konzultácie zúčastnia, sú poskytované bezplatne.
  • Ak sa člen RVC prihlási na konzultáciu a nedostaví sa na ňu v dohodnutom termíne napriek tomu, že o neúčasti nedal RVC Nitra informáciu najneskôr do 10-tej hod. v deň pred konzultáciou, má povinnosť nahradiť RVC hodnotu reálnych finančných nákladov, ktoré na konzultáciu nemohli byť využité – v čiastke 16 € za každých 30 minút rezervovaného času.
  • Pokiaľ by bol Váš problém rozsiahlejší a vyžadoval by si ďalšie stretnutie s konzultantom, finančná odmena pre neho bude vecou Vašej vzájomnej dohody.
Program

Zoznam tém, ktoré môžete s lektorom konzultovať:

  • Kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov a organizačných zložiek v organizme samosprávy,
  • Riadenie samosprávy, rozhodovacie procesy,
  • Vedenie zasadnutí obecných zastupiteľstiev - ich príprava, priebeh a výstupy,
  • Nakladanie s majetkom obce,
  • Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve (okrem otázok mzdového účtovníctva a sociálneho zabezpečenia),
  • Odporúčania pre postup pri riešení konfliktných situácií;
Miesto konania

kancelária ZO - RVC Nitra, budova MEDIAHAUS, 1. poschodie, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Ladislav Briestenský

Partner:

AVS Logo