Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Nakladanie s majetkom obce

2-dňový seminár

Začiatok seminára16.01.2020 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára17.01.2020 - 13:30
(Piatok)
Začiatok prezentácie 16.01.2020 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania10.01.2020 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 40 € / osoba
Poplatok nečlen60 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
  • starostovia, poslanci zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri, odborní zamestnanci
Program

1.   Nové pravidlá Notárskeho poriadku pre vyjadrenie obce k vydržaniu nehnuteľnosti.
2.   Nesúlad vlastníctva stavby a vlastníctva zastavaného pozemku.
3.   Majetok obce – možný účel jeho použitia.
4.   Prevody majetku obce – predaj, zámena, darovanie.
5.   Dôvod hodný osobitného zreteľa – ako forma minimálnej a štátnej pomoci. a povinnosti obce voči štátnym orgánom podľa nového zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej a minimálnej pomoci.
6.   Sankcie za porušenie povinností obce pri prevodoch a prenájmoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 
Popoludnie: individuálne konzultácie - Problémy účastníkov pri nakladaní s majetkom obce.
 
Neštruktúrovaný výklad realizovaný interaktívnou formou, a to lektorom riadenou skupinovou diskusiou účastníkov k nimi nastoleným aplikačným problémom nakladania s majetkom obce.

1.   Obmedzenie pri prevode vlastníctva obce od 1. februára 2017 - register partnerov verejného sektora – podľa nového zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
2.   Nadobúdanie majetku obce – kúpa.
3.   Nájom a výpožička majetku obce.
4.   Zverejňovacia povinnosť obce pri nakladaní s majetkom obce.
5.   Predĺženie a ukončenie zmluvných vzťahov pri nakladaní s majetkom obce.
6.   Čo má a čo nemá byť obsahom zásad nakladania s majetkom obce.
7.   Deliaca čiara medzi kompetenciami starostu a zastupiteľstva k majetku obce.
8.   Najčastejšie pochybenia obcí pri nakladaní s majetkom obce.

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 10.1.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 20 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk