Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV - ZRUŠENÉ, pripravujeme video seminár v novom termíne

Začiatok seminára02.06.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára02.06.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 02.06.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania01.06.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Seminár je ZRUŠENÝ!

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)
 • zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na úseku napr. školstva a mládeže, stavebného poriadku, cestného hospodárstva, životného prostredia, verejného poriadku a pod. a  do pracovnej náplne ktorých patrí aj agenda prejednávania priestupkov a správnych deliktov
 • príslušníci obecných (mestských) polícií
Cieľ seminára
 • Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom obecných úradov a príslušníkom obecných polícií) výklad zákona o priestupkoch a súvisiacich predpisov tak, aby priestupkové konania a konania o správnych deliktoch, ktoré patria podľa iných hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí, spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho a priestupkového konania.
Obsah

 (zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov)

            V rámci reformy verejnej správy priebežne dochádza k prechodu kompetencií zo štátnej správy na obce (mestá) a vyššie územné celky. Pribúdajú zákony (v súčasnosti je ich okolo 25),  v ktorých je určené, že prejednávanie priestupkov ale aj tzv. iných  správnych deliktov patrí do kompetencie obcí.

            Napríklad ide o PRIESTUPKY na úseku držania psov, priestupky na úseku školstva, na úseku ochrany nefajčiarov, stavebné priestupky, na úseku pohrebníctva a najnovšie sú to  priestupky podľa novelizovaného zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

            Ďalšie priestupky, kde je daná právomoc obce upravuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol v priebehu posledných rokov  niekoľkokrát novelizovaný.

            Orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie o priestupku je obec a vydaniu rozhodnutia predchádza správne konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu.

Príslušníci obecnej polície zas ukladajú blokové pokuty a vykonávajú tzv. objasňovanie priestupkov.

SPRÁVNE DELIKTY sú protispoločenské konania uvedené v osobitných zákonoch, ktoré nie sú označené ako priestupok. Iné správne delikty sú založené prevažne na objektívnej zodpovednosti (zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie) a smerujú väčšinou proti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

            Najnovšie sú to napr. správne delikty podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, zákona o ovzduší, správne delikty, na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, na úseku zhromaždovacieho práva a pod.

            Správnym deliktom je aj porušenie VZN obce právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie (§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

            Správne delikty ako aj priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, t. j. zákon neponecháva na zvážení obce, či  konanie začne, alebo nie.

            Priestupkové konanie aj konanie o správnom delikte sú osobitnými druhmi správneho konania a je potrebné, aby obce pri ich prejednávaní zachovávali zákonom stanovený postup a tiež práva a povinnosti účastníkov konania upravené zákonom o priestupkoch, správnym poriadkom  a osobitnými zákonmi.

Program
 • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, pôsobnosť zákona, sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie) 
 • Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, rozkazné konanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)
 • Osobitná časť zákona o priestupkoch (priestupky prejednávané obcou v blokovom konaní a objasňovanie priestupkov) 
 • Ďalšie priestupky  a iné správne delikty v pôsobnosti obce (právne predpisy mimo zákona o priestupkoch v ktorých je určená príslušnosť obce na prejednanie priestupkov a správnych deliktov);
 • Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, zastavenie konania, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút);
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku;
 • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre.
Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk