Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

OHLASOVANIE drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci

Začiatok seminára19.05.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára19.05.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 19.05.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania18.05.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • zamestnanci obecných úradov, ktorí majú v náplni práce ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • zamestnanci spoločných stavebných úradov,
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)
Cieľ seminára
 • Ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri ohlasovaných stavebných činnostiach bol v súlade so zásadami zákonnosti. 
Obsah

(§ 43  a § 54 – § 57 stavebného zákona)

Stavebný zákon v zmysle § 117 ods. 2 umožnil obciam zriaďovanie tzv. spoločných obecných úradov na účely vykonávania agendy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Obce však na tieto spoločné stavebné úrady väčšinou preniesli len agendu týkajúcu sa takých stavieb, na ktorých realizáciu je potrebné územné rozhodnutie, stavebné povolenie a následne kolaudačné rozhodnutie. Obce si v týchto prípadoch ponechali agendu takých stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie.

Seminár podrobne objasňuje, ktoré drobné stavby,  stavebné úpravy a udržiavacie práce je možné uskutočniť na základe ohlásenia stavebnému úradu v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona.

Ďalej sa podrobne zaoberá aj tým, aké náležitosti sú k ohláseniu potrebné a aké náležitosti má obsahovať písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby,  stavebných úprav alebo udržiavacích prác nemá námietky.

            Na konkrétnych prípadoch je vysvetlené, kedy je vhodné, aby stavebný úrad určil, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

            V téme je vysvetlený aj postup obce ako stavebného úradu v prípadoch, kedy je vadné vybavenie ohlásenia napadnuté prokurátorom z dôvodu porušenia zákonnosti, pretože túto problematiku už neupravuje stavebný zákon, ale zákon o prokuratúre.

S účinnosťou od 1.7.2016 je oznámenie obce napadnuteľné aj žalobou na správnom súde, a to podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

            Seminár sa zaoberá aj postupom obce v prípade zistenia, že drobná stavba sa uskutočnila bez ohlásenia alebo v rozpore s ním, a to s ohľadom na nové usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Program
 1. Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

 1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

2.1. Náležitosti ohlásenia

2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení

 1. Preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení

3.1. Konanie o proteste prokurátora

3.2. Upozornenie prokurátora

3.3. Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku

 1. Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad
 2. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

           5.1. Overenie pasportu drobnej stavby

5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby

5.3. Stavba na cudzom pozemku

5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby

5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

 1. Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

6.1. Priestupky

6.2. Správne delikty

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk