Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom

Začiatok seminára05.03.2020 - 09:00
(Štvrtok)
Koniec seminára05.03.2020 - 13:00
(Štvrtok)
Začiatok prezentácie 05.03.2020 - 08:00
(Štvrtok)
Koniec nahlasovania28.02.2020 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 16 € / osoba
Poplatok nečlen26 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Malý seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľ seminára

Na tomto konzultačnom stretnutí by sa mali podrobnejšie rozoberať obcami nastolené problémy v oblasti miestnych daní a poplatkov.

Otázky a popis konkrétneho problému by bolo vhodné poslať vopred e-mailom na rvcnitra@rvcnitra.sk najneskôr do 3.3.2020

Program

Okruhy tém:
1. Miestne dane

  • daň z nehnuteľností,

  • daň za psa,

  • daň za ubytovanie,

  • daň za užívanie verejného priestranstva a pod.

2. Miestny poplatok za KO a DSO.

3. Podávanie priznaní a čiastkových priznaní k miestnym daniam.

4. Formálna kontrola podaných priznaní a následný postup správcu dane (výzva na doplnenie alebo opravu priznania).

5. Vyrubovanie miestnych daní  a poplatku za KO a DSO rozhodnutím.

6. Doručovanie rozhodnutí a pod.

7. Miestny poplatok za rozvoj – novela účinná od decembra 2019

  • predmet poplatku,

  • výpočet poplatku,

  • rozhodnutie k poplatku.

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 28.2.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 25 osôb.

Miesto konania

budova MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, veľká zasadačka na 1. posch., 949 01 Nitra

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk