Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve (2. skupina)

Začiatok seminára20.04.2020 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára20.04.2020 - 14:00
(Pondelok)
Začiatok prezentácie 20.04.2020 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania10.04.2020 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 22 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Seminár je ZRUŠENÝ!

Obsah

Informácia: V prípade, že sa obsadí aj 2. skupina, bude vypustená na prihlasovanie aj 3. skupina, ktorá sa uskutoční dňa 22. apríla 2020 (streda).

Program
 • Prehľad príslušnej legislatívy s dôrazom na odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov (vybrané ustanovenia zákonov)

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR o profesijnom rozvoji

 • Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania

 • NV SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti – úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov

 • Ako posudzovať kvalifikačné predpoklady v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  

 • Špecifiká zaraďovania (nie len pedagogických zamestnancov) do platových tried a platových stupňov

 • Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do karierových stupňov

 • Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností

 • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom 

 • Praktické príklady z praxe

Pracovný materiál, ktorý dostanú účastníci seminára priamo na seminári:

 •     vzorová dokumentácia aktualizačného vzdelávania

 •     vzorové dokumenty, ukážky, pomôcky k zaraďovaniu zamestnancov a k pracovnoprávnej dokumentácii

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 10.4.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 25 osôb.

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk