Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve (4. skupina)

Začiatok seminára13.05.2020 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára13.05.2020 - 14:00
(Streda)
Začiatok prezentácie 13.05.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania01.05.2020 - 10:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 22 € / osoba
Poplatok nečlen32 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené

Cieľová skupina

Seminár je ZRUŠENÝ!

Program
 • Prehľad príslušnej legislatívy s dôrazom na odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov (vybrané ustanovenia zákonov)

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR o profesijnom rozvoji

 • Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania

 • NV SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti – úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov

 • Ako posudzovať kvalifikačné predpoklady v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  

 • Špecifiká zaraďovania (nie len pedagogických zamestnancov) do platových tried a platových stupňov

 • Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do karierových stupňov

 • Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností

 • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom 

 • Praktické príklady z praxe

Pracovný materiál, ktorý dostanú účastníci seminára priamo na seminári:

 •     vzorová dokumentácia aktualizačného vzdelávania

 •     vzorové dokumenty, ukážky, pomôcky k zaraďovaniu zamestnancov a k pracovnoprávnej dokumentácii

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 1.5.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 25 osôb.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk