Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti)

Začiatok seminára16.10.2018 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára16.10.2018 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 16.10.2018 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania15.10.2018 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0.00 € / osoba
Poplatok nečlen32.00 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Program

1.       Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • druhy miestnych daní a poplatok za KO a DSO
 • predmet dane/poplatku
 • daňovník/poplatník
 • základ dane/poplatku
 • sadzba dane/poplatku
 • oslobodenia a zníženia od dane a poplatku
 • splnomocnenia pre správcov dane

2.       Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.

 • Predmet poplatku
 • Negatívne vymedzenie poplatku
 • Poplatník
 • Sadzba poplatku
 • Výpočet poplatku
 • Použitie poplatku

3.       Riešenie konkrétnych problémov z praxe so zameraním na správu miestnych daní.

4.       Všeobecne záväzné nariadenia k miestnym daniam a poplatkom.

5.       Diskusia

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen.

Pozvánka je dokladom o úhrade poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Na seminári nepodávame občerstvenie.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk