Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 04.02.2023

Pracovné stretnutie pre HK - Rozpočtové pravidlá v roku 2020 a 2021, kontrola hospodárenia na obci, v školách a školských zariadeniach. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019

Začiatok seminára18.05.2020 - 07:00
(Pondelok)
Koniec seminára22.05.2020 - 20:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 18.05.2020 - 07:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania15.05.2020 - 20:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen20 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
  • Video seminár

Cieľová skupina

Hlavný kontrolór - OcÚ/MsÚ

Obsah
Rozsah video seminára: 2:14 hod.
 
Termín spístupnenia video seminára:  18. - 22. 5. 2020 (pondelok - piatok)
 
Technické požiadavky: 
Video seminár si môžete pozrieť z pracoviska / z domu a na zariadení pripojenom na internet a to cez: 
  • Stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory
  • Notebook
  • Smartphone alebo tablet
Video seminár si môžete: zastaviť, pozastaviť, pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade potreby si ho viete pozrieť opakovane až po dobu jeho sprístupnenia.
Program
  1. Rozpočtové pravidlá v roku 2020 a 2021

  2. Kontrola hospodárenia na obci a v školách a školských zariadeniach

  3. Zodpovednosť za porušenie rozpočtových pravidiel a porušenie finančnej disciplíny

  4. Návratné zdroje financovania, preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania zo strany hlavného kontrolóra v roku 2019

  5. Ako spracovať stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019

Materiál (prezentácia): 

je určený len pre účastníkov video seminára  a účastníci ho dostanú v elektronickej podobe. V prihláške je potrebné zadať všetky emailové adresy účastníkov.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia video seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu konania a zrušenie video seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a organizačné náklady.

Spôsoby prihlásenia nečlena (pri tomto seminári je ZMENA, prihlásenie možné iba PRED termínom konania do 15.5.2020):
Prihlásenie pred termínom konania:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške RÁNO v deň konania (pred začiatkom) video seminára

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť VŠETKY mená a emailové adresy účastníkov!

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk