Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Zákon o slobode informácií - najčastejšie problémy obcí a ich ROPO v súčasnom období

Začiatok seminára01.06.2020 - 07:00
(Pondelok)
Koniec seminára05.06.2020 - 20:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 27.05.2020 - 13:00
(Streda)
Koniec nahlasovania05.06.2020 - 20:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen20 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Video seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah

A. Prihlásenie pred termínom konania:

 • email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
 • email č. 2 - materiál, inštrukcie (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške RÁNO v deň konania (pred začiatkom) video seminára

B. Prihlásenie počas konania seminára:

 • oba emaily Vám budú poslané obratom na všetky zadané emailové adresy po prihlásení na seminár
Rozsah video seminára: 2:41 hod.
 
Termín spístupnenia video seminára:  1. - 5. 6. 2020 (pondelok - piatok)
 
Technické požiadavky: 
Video seminár si môžete pozrieť z pracoviska / z domu a na zariadení pripojenom na internet a to cez: 
 • Stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory
 • Notebook
 • Smartphone alebo tablet
Video seminár si môžete: zastaviť, pozastaviť, pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade potreby si ho viete pozrieť opakovane až po dobu jeho sprístupnenia.
Program
 • Prehľad častých pochybení obcí, miest a ich ROPO pri sprístupňovaní informácií

 • Prehľad aktuálnej „korona legislatívy“ dotýkajúcej sa práva verejnosti na informácie

 • Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie

 • Ochrana obchodného tajomstva

 • Autorskoprávna ochrana

 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie

 • Šikanózne žiadosti - možnosti právnej ochrany

 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií

 • Prokuratúra, priestupky

 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií - prokuratúra, priestupkové konanie

 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr, uznesení OZ a ďalších dokumentov

 • Opakované použitie informácií (OPI)

 • Plány novej vlády v oblasti informovanosti

Materiál (prezentácia): 

je určený len pre účastníkov video seminára  a účastníci ho dostanú v elektronickej podobe. V prihláške je potrebné zadať všetky emailové adresy účastníkov.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia video seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu konania a zrušenie video seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a organizačné náklady.

Spôsoby prihlásenia nečlena:
A. Prihlásenie pred termínom konania:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, inštrukcie (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške RÁNO v deň konania (pred začiatkom) video seminára

B. Prihlásenie počas konania seminára:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, inštrukcie (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy max. do 3 hodín od odoslania prihlášky

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť VŠETKY mená a emailové adresy účastníkov!

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

Mgr. Vladimír Pirošík

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk