Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Problematika aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve aj s prípravou na nový školský rok

Začiatok seminára25.05.2020 - 07:00
(Pondelok)
Koniec seminára31.05.2020 - 20:00
(Nedeľa)
Začiatok prezentácie 20.05.2020 - 20:45
(Streda)
Koniec nahlasovania31.05.2020 - 15:00
(Nedeľa)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen20 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Video seminár

Cieľová skupina

Škola

Obsah

A. Prihlásenie pred termínom konania:

 • email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
 • email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške najneskôrv deň konania (pred začiatkom) video seminára

B. Prihlásenie počas konania seminára:

 • oba emaily Vám budú poslané obratom na všetky zadané emailové adresy po prihlásení na seminár
Rozsah video seminára: 4:48 hod.
 
Termín spístupnenia video seminára:  25. - 31. 5. 2020 (pondelok - nedeľa)
 
Technické požiadavky: 
Video seminár si môžete pozrieť z pracoviska / z domu a na zariadení pripojenom na internet a to cez: 
 • Stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory
 • Notebook
 • Smartphone alebo tablet
Video seminár si môžete: zastaviť, pozastaviť, pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade potreby si ho viete pozrieť opakovane až po dobu jeho sprístupnenia.
Program
 • Prehľad príslušnej legislatívy (vybrané ustanovenia zo zmien zákonov) 

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z.  o profesijnom rozvoji s dôrazom na aktualizačné vzdelávanie

 • Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania – evidencia, potvrdenia, atď. 

 • Úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov – príprava na nový školský rok 

 • Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  a nové podmienky preukazovania 

 • Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností  a možnosť/potreba pracovných náplní

 • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom  

Materiál: 

je určený len pre účastníkov video seminára  a účastníci ho dostanú v elektronickej podobe. V prihláške je potrebné zadať všetky emailové adresy účastníkov. Materiál obsahuje:

 • vzorová dokumentácia aktualizačného vzdelávania
 • vzorové dokumenty, ukážky, pomôcky k zaraďovaniu zamestnancov a k pracovnoprávnej dokumentácii 
Doplňujúce informácie

Za člena ZO – RVC Nitra sa považuje obec/mesto, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský príspevok a škola/inštitúcia, ktorá má uhradené vzdelávacie služby za aktuálny rok. Účasť na bezplatných seminároch sa týka len daného subjektu a jeho zamestnancov.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia video seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu konania a zrušenie video seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a organizačné náklady.

Spôsoby prihlásenia nečlena:
A. Prihlásenie pred termínom konania:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške najneskôr v deň konania (pred začiatkom) video seminára

B. Prihlásenie počas konania seminára:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy max. do 3 hodín od odoslania prihlášky

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť VŠETKY mená a emailové adresy účastníkov!

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk