Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet

Začiatok seminára08.09.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára08.09.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie 08.09.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania07.09.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah

Prosíme účastníkov, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

 • vstup do budovy MsÚ Nitra, ako aj samotný pohyb po budove je povolený len s RÚŠKOM (prípadne adekvátnou náhradou)

 • vstup do veľkej zasadačky je povolený len s RÚŠKOM a je potrebné ho mať po celú dobu seminára na sebe

 • pred prezentáciou účastníkov, vstupom do veľkej zasadačky, ako aj počas seminára prosíme používajte dezinfekciu na ruky, ktorá bude pre Vás pripravená

 • v prípade, že sa necítite dobre, máte nejaké prejavy choroby prosíme, aby ste na seminár v žiadnom prípade NECHODILI a neohrozovali tak ostatných

 • zákaz podávania rúk

 • v prihlasovacom formulári na seminár od Vás žiadame mobilné čísla všetkých účastníkov, ktoré poslúžia v prípade spätného kontaktovania. Prosíme uvádzajte mobil všetkých účastníkov, ktorých prihlasujete na seminár

Ďakujeme za pochopenie

Program
 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO

 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti

 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO

 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce

 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO

 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet  

 • Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidel v súvislosti so šírením choroby COVID-19 – ich vplyv na tvorbu rozpočtu

 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.

 • Zámery a ciele programového rozpočtu.

 • Merateľné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.

 • Hodnotiaca správa ako súčasť záverečného účtu obce.

 • Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce

 • Diskusia.

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Na seminári nepodávame občerstvenie. V priestoroch MsÚ Nitra sa nenachádza bufet, môžete si zakúpiť v automatoch kávu alebo čaj.

Do veľkej zasadačky na MsÚ je ZAKÁZANÉ nosiť jedlo a nápoje (najmä kávu). Prosíme, aby ste rešpektovali tieto nariadenia a jedlo a kávu skonzumovali vo vestibule. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. V prípade, že Vám neprišiel potvrdzujúci email do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária Kasmanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk