Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 08.08.2020

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet

Začiatok seminára08.09.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára08.09.2020 - 13:30
(Utorok)
Začiatok prezentácie08.09.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania07.09.2020 - 10:00
(Pondelok)
Poplatok člen
ZO - RVC Nitra
0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Prihlásených0
Voľné miesta 350
Typ seminára
 • Veľký seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Program
 • Príjmy a výdavky rozpočtu obce, RO, PO

 • Rozpočtový proces, zostavenie a schválenie rozpočtu , viacročný rozpočet, rozpočet v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti

 • Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia obcí, RO, PO

 • Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie obce

 • Nahlasovanie údajov prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM – obce, RO, PO

 • Zapojenie občanov do rozhodovania o použití finančných prostriedkov obce / mesta - Participatívny rozpočet  

 • Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidel v súvislosti so šírením choroby COVID-19 – ich vplyv na tvorbu rozpočtu

 • Programový rozpočet, rozpočtová štruktúra.

 • Zámery a ciele programového rozpočtu.

 • Merateľné ukazovatele ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľov.

 • Hodnotiaca správa ako súčasť záverečného účtu obce.

 • Získavanie údajov potrebných k monitorovaniu a hodnoteniu programového rozpočtu obce

 • Diskusia

   

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Mária Kasmanová

Partner:

AVS Logo