Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Otváranie materských škôl a základných škôl po prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19

Začiatok seminára25.05.2020 - 07:00
(Pondelok)
Koniec seminára29.05.2020 - 20:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 19.05.2020 - 06:46
(Utorok)
Koniec nahlasovania22.05.2020 - 20:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen22 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Video seminár

Cieľová skupina

Škola, MŠ

Cieľ seminára

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských a základných škôl 1 – 5 ročníka od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia  v spolupráci s riaditeľmi MŠ a ZŠ  môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či tieto prevádzky otvoria a v akom režime. Takéto otváranie škôl prináša množstvo potrebných krokov pre zriaďovateľa aj pre riaditeľov

Obsah
 
Rozsah video seminára: 2:47 hod.
 
Termín spístupnenia video seminára:  25. - 29. 5. 2020 (pondelok - piatok)
 
Technické požiadavky: 
Video seminár si môžete pozrieť z pracoviska / z domu a na zariadení pripojenom na internet a to cez: 
 • Stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory
 • Notebook
 • Smartphone alebo tablet
Video seminár si môžete: zastaviť, pozastaviť, pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade potreby si ho viete pozrieť opakovane až po dobu jeho sprístupnenia.
Program
 • - Aké sú kroky a úlohy na personálne zabezpečenie prevádzky

 • Aké sú úlohy zriaďovateľa a aké sú úlohy riaditeľov 

 • Rizikové skupiny zamestnancov a pracovnoprávne možnosti zamestnávateľa 

 • Niektoré opatrenia MŠVVaŠ a personálne zaťaženie/zabezpečenie zamestnávateľom 

 • Nové spracúvanie osobných údajov zamestnancov  - zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania – ako na to v dokumentácii a informačná povinnosť zamestnávateľa ako prevádzkovateľa 

 • Nové spracúvanie osobných údajov v prípade detí a žiakov – vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa a prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa  

 • Pracovnoprávne možnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnancov 

 • Pracovnoprávne možnosti zamestnávateľa pri nenastúpení zamestnanca 

Materiál: účastníci seminára dostanú materiál v elektronickej podobe a to: 

 • Vzory a pomôcky na dokumentačnú povinnosť zamestnávateľa 

Doplňujúce informácie

Za člena ZO – RVC Nitra sa považuje obec/mesto, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský príspevok a škola/inštitúcia, ktorá má uhradené vzdelávacie služby za aktuálny rok. Účasť na bezplatných seminároch sa týka len daného subjektu a jeho zamestnancov.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia video seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu konania a zrušenie video seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a organizačné náklady.

Po uzavretí prihlasovania je možné sa na VIDEO seminár prihlásiť ako NEČLEN už iba emailom. V prípade záujmu nám napíšte na rvcnitra@rvcnitra.sk všetky mená účastníkov a emailové adresy. V čo najkratšom čase (max. do 3 hod.) Vám pošleme pozvánku, materiál a pokyny na VIDEO seminár.

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť VŠETKY mená a emailové adresy účastníkov!

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk