Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 04.02.2023

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci

Začiatok seminára08.06.2020 - 07:00
(Pondelok)
Koniec seminára12.06.2020 - 20:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 03.06.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania12.06.2020 - 20:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen20 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Video seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • zamestnanci obecných úradov, ktorí majú v náplni práce ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

 • zamestnanci spoločných stavebných úradov,

 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

Cieľ seminára

Ponúknuť starostom a zamestnancom obecných úradov, ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku, výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri ohlasovaných stavebných činnostiach bol v súlade so zásadami zákonnosti. 

Obsah

A. Prihlásenie pred termínom konania:

 • email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
 • email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške najneskôrv deň konania (pred začiatkom) video seminára

B. Prihlásenie počas konania seminára:

 • oba emaily Vám budú poslané obratom na všetky zadané emailové adresy po prihlásení na seminár
Rozsah video seminára: 3:32 hod.
 
Termín spístupnenia video seminára:  8. - 12. 6. 2020 (pondelok - piatok)
 
Technické požiadavky: 
Video seminár si môžete pozrieť z pracoviska / z domu a na zariadení pripojenom na internet a to cez: 
 • Stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory
 • Notebook
 • Smartphone alebo tablet
Video seminár si môžete: zastaviť, pozastaviť, pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade potreby si ho viete pozrieť opakovane až po dobu jeho sprístupnenia.

Obsah:

Stavebný zákon v zmysle § 117 ods. 2 umožnil obciam zriaďovanie tzv. spoločných obecných úradov na účely vykonávania agendy na úseku územného konania a stavebného poriadku v rámci preneseného výkonu štátnej správy. 

Obce však na tieto spoločné stavebné úrady väčšinou preniesli len agendu týkajúcu sa takých stavieb, na ktorých realizáciu je potrebné územné rozhodnutie, stavebné povolenie a následne kolaudačné rozhodnutie. Obce si v týchto prípadoch ponechali agendu takých stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie.

Seminár podrobne objasňuje, ktoré drobné stavby,  stavebné úpravy a udržiavacie práce je možné uskutočniť na základe ohlásenia stavebnému úradu v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona. 

Ďalej sa podrobne zaoberá aj tým, aké náležitosti sú k ohláseniu potrebné a aké náležitosti má obsahovať písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby,  stavebných úprav alebo udržiavacích prác nemá námietky. 

Na konkrétnych prípadoch je vysvetlené, kedy je vhodné, aby stavebný úrad určil, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

V téme je vysvetlený aj postup obce ako stavebného úradu v prípadoch, kedy je vadné vybavenie ohlásenia napadnuté prokurátorom z dôvodu porušenia zákonnosti, pretože túto problematiku už neupravuje stavebný zákon, ale zákon o prokuratúre. 

S účinnosťou od 1.7.2016 je oznámenie obce napadnuteľné aj žalobou na správnom súde, a to podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Seminár sa zaoberá aj postupom obce v prípade zistenia, že drobná stavba sa uskutočnila bez ohlásenia alebo v rozpore s ním, a to s ohľadom na nové usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Program

Prvá časť:

1. STAVBA (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)

     1.1. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

     1.2. Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu

2. OHLÁSENIE drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác 

     2.1. Náležitosti ohlásenia

     2.2. Postup stavebného úradu pri ohlásení

Druhá časť:

3. Preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení 

     3.1. Konanie o proteste prokurátora 

     3.2. Upozornenie prokurátora

     3.3. Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku 

4. Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny stavebný dohľad

Tretia časť:

5. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

     5.1. Overenie pasportu drobnej stavby

     5.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby

     5.3. Stavba na cudzom pozemku

     5.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby

     5.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

6. Sankcie za neohlásené stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce 

     6.1. Priestupky

     6.2. Správne delikty

Materiál: 

Účastníci seminára dostanú študijné materiály v elektronickej podobe vypracované lektorom, a to:

 • podrobné poznámky k téme Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,

 • VZORY správnych aktov vydávaných obcami ako stavebnými úradmi pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a tiež v prípade protestu prokurátora (spolu 13 vzorov).

Doplňujúce informácie

Za člena ZO – RVC Nitra sa považuje obec/mesto, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský príspevok a škola/inštitúcia, ktorá má uhradené vzdelávacie služby za aktuálny rok. Účasť na bezplatných seminároch sa týka len daného subjektu a jeho zamestnancov.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia video seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu konania a zrušenie video seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a organizačné náklady.

Spôsoby prihlásenia nečlena:
A. Prihlásenie pred termínom konania:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške najneskôr v deň konania (pred začiatkom) video seminára

B. Prihlásenie počas konania seminára:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy max. do 3 hodín od odoslania prihlášky

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť VŠETKY mená a emailové adresy účastníkov!

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk