Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 04.02.2023

Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov

Začiatok seminára15.06.2020 - 07:00
(Pondelok)
Koniec seminára19.06.2020 - 20:00
(Piatok)
Začiatok prezentácie 10.06.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania19.06.2020 - 20:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen20 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Video seminár

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • starostovia obcí (najmä novozvolení)

 • zamestnanci obecných úradov ktorí pôsobia na úseku napr. školstva a mládeže, stavebného poriadku, cestného hospodárstva, životného prostredia, verejného poriadku a pod. a  do pracovnej náplne ktorých patrí aj agenda prejednávania priestupkov a správnych deliktov

 • príslušníci obecných (mestských) polícií

Cieľ seminára

Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom obecných úradov a príslušníkom obecných polícií) výklad zákona o priestupkoch a súvisiacich predpisov tak, aby priestupkové konania a konania o správnych deliktoch, ktoré patria podľa iných hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí, spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho a priestupkového konania.

Obsah

A. Prihlásenie pred termínom konania:

 • email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
 • email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške najneskôrv deň konania (pred začiatkom) video seminára

B. Prihlásenie počas konania seminára:

 • oba emaily Vám budú poslané obratom na všetky zadané emailové adresy po prihlásení na seminár
Rozsah video seminára: 4:47 hod.
 
Termín spístupnenia video seminára:  15. - 19. 6. 2020 (pondelok - piatok)
 
Technické požiadavky: 
Video seminár si môžete pozrieť z pracoviska / z domu a na zariadení pripojenom na internet a to cez: 
 • Stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory
 • Notebook
 • Smartphone alebo tablet
Video seminár si môžete: zastaviť, pozastaviť, pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade potreby si ho viete pozrieť opakovane až po dobu jeho sprístupnenia.

Obsah:

V rámci reformy verejnej správy priebežne dochádza k prechodu kompetencií zo štátnej správy na obce (mestá) a vyššie územné celky. Pribúdajú zákony (v súčasnosti je ich okolo 28),  v ktorých je určené, že prejednávanie priestupkov ale aj tzv. iných  správnych deliktov patrí do kompetencie obcí.

            Napríklad ide o PRIESTUPKY na úseku držania psov, priestupky na úseku školstva, na úseku ochrany nefajčiarov, stavebné priestupky, priestupky na úseku pohrebníctva a iné.

            Ďalšie priestupky, kde je daná právomoc obce upravuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol v priebehu posledných rokov  niekoľkokrát novelizovaný.

            Orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie o priestupku je obec a vydaniu rozhodnutia predchádza správne konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu.

Príslušníci obecnej polície zas ukladajú blokové pokuty a vykonávajú tzv. objasňovanie priestupkov.

SPRÁVNE DELIKTY sú protispoločenské konania uvedené v osobitných zákonoch, ktoré nie sú označené ako priestupok. Iné správne delikty sú založené prevažne na objektívnej zodpovednosti (zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie) a smerujú väčšinou proti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Napríklad ide o správne delikty podľa stavebného zákona, správne delikty na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, na úseku zhromaždovacieho práva a pod.

            Správnym deliktom je aj porušenie VZN obce právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie (§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

            Správne delikty ako aj priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, t. j. zákon neponecháva na zvážení obce, či  konanie začne, alebo nie.

            Priestupkové konanie aj konanie o správnom delikte sú osobitnými druhmi správneho konania a je potrebné, aby obce pri ich prejednávaní zachovávali zákonom stanovený postup a tiež práva a povinnosti účastníkov konania upravené zákonom o priestupkoch, správnym poriadkom  a osobitnými zákonmi.

Program
 1. Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, pôsobnosť zákona, sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie) 

 2. Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, rozkazné konanie, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)

 3. Osobitná časť zákona o priestupkoch (priestupky prejednávané obcou v blokovom konaní a objasňovanie priestupkov)

 4. Ďalšie priestupky  a iné správne delikty v pôsobnosti obce (právne predpisy mimo zákona o priestupkoch v ktorých je určená príslušnosť obce na prejednanie priestupkov a správnych deliktov)

 5. Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, zastavenie konania, výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)

 6. Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku

 7. Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre

Materiál: 

 • Hlavným materiálom bude NOVÁ publikácia „Zákon o priestupkoch – komentár, 2. prepracované vydanie“ od vydavateľstva Wolters Kluwer (publikácia NIE JE súčasťou prednášky) a v prípade záujmu si ju budú môcť účastníci objednať. Súčasťou publikácie budú aj VZORY na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov, ktoré bude možné po zakúpení knihy stiahnuť ako wordové súbory zo stránky uvedeného vydavateľstva po zadaní hesla, ktoré sa nachádza v publikácii. LINK na objednanie: https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS
 • Súčasťou video seminára budú písomné materiály, ktoré v publikácii nie sú, no súvisia s danou témou.
Doplňujúce informácie

Za člena ZO – RVC Nitra sa považuje obec/mesto, ktorá má za aktuálny rok uhradený členský príspevok a škola/inštitúcia, ktorá má uhradené vzdelávacie služby za aktuálny rok. Účasť na bezplatných seminároch sa týka len daného subjektu a jeho zamestnancov.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia video seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu konania a zrušenie video seminára z organizačných dôvodov.

Informácie pre NEČLENA

V cene seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe a organizačné náklady.

Spôsoby prihlásenia nečlena:
A. Prihlásenie pred termínom konania:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy uvedené v prihláške najneskôr v deň konania (pred začiatkom) video seminára

B. Prihlásenie počas konania seminára:
- email č. 1 - potvrdenie o prihlásení sa na video seminár spolu s pozvánkou Vám príde obratom hneď po prihlásení na všetky zadané emailové adresy
- email č. 2 - materiál, pokyny (LINK + heslo) k video semináru bude poslaný na všetky zadané emailové adresy max. do 3 hodín od odoslania prihlášky

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť VŠETKY mená a emailové adresy účastníkov!

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Poplatok za seminár prosíme uhradiť OBRATOM prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Video seminár - ONLINE

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk