Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

5-dňový akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce / mestá, VÚC a ich RO

5-dňový akreditovaný kurz

Začiatok seminára20.07.2020 - 09:00
(Pondelok)
Koniec seminára28.07.2020 - 16:00
(Utorok)
Začiatok prezentácie 20.07.2020 - 08:00
(Pondelok)
Koniec nahlasovania03.07.2020 - 20:00
(Piatok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 290 € / osoba
Poplatok nečlen320 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Akreditovaný kurz

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ, Inštitúcia, Škola

Obsah

Člen RVC Nitra:

- prihlásite sa do členskej zóny a pod akreditovaným kurzom vyplníte prihlášku, kde uvediete všetky požadované údaje.

- pokiaľ prihlasujete viac osôb prosíme, aby ste mená a ostatné osobné údaje očíslovali a použili čiarku. Takto zabránite tomu, aby nedošlo k zámene a vedeli sme ku ktorému menu patria jednotlivé údaje (príklad: meno účastníka: 1. Fero T., 2 Jana D., dátum narodenia: 1. xx.xx.xxxx, 2. xx.xx.xxxx, Miesto narodenia: 1. Nitra, 2. Trnava atď. Emailové adresy NEČÍSLUJTE! Ďakujeme.

- POZOR! Vaše osobné údaje sa v potvrdzujúcom emaily NEZOBRAZIA. Sú zaznamenané iba v systéme ZO - RVC Nitra.

Nečlen a člen RVC Rovinka, Senica, Trenčín:

- pod akreditovaním kurzom kliknete na ikonu: NIE SOM ČLEN a otvorí sa Vám prihlasovací formulár, kde uvediete ako sa na seminár prihlasujete (nečlen - 320 eur/osoba, RVC Rovinka - 290 eur/osoba, RVC Senica - 290 eur/osoba, RVC Trenčín - 290 eur/osoba) a vyplníte prihlášku.

- pokiaľ prihlasujete viac osôb prosíme, aby ste mená a ostatné osobné údaje očíslovali a použili čiarku. Takto zabránite tomu, aby nedošlo k zámene a vedeli sme ku ktorému menu patria jednotlivé údaje (príklad: meno účastníka: 1. Fero T., 2 Jana D., dátum narodenia: 1. xx.xx.xxxx, 2. xx.xx.xxxx, Miesto narodenia: 1. Nitra, 2. Trnava atď. Emailové adresy NEČÍSLUJTE! Ďakujeme.

- po prihlásení Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

- POZOR! Vaše osobné údaje sa v potvrdzujúcom emaily NEZOBRAZIA. Sú zaznamenané iba v systéme ZO - RVC Nitra.


Kurz má akreditáciu MŠ SR: č. 2471 / 2007 / 265 / 1

 • 20.7.2020 (pondelok)

 • 21.7.2020 (utorok)

 • 22.7.2020 (streda)

 • 27.7.2020 (pondelok)

 • 28.7.2020 (utorok)

Program
 1. Právna úprava účtovníctva a súvisiace právne normy obcí: Zákon o obecnom zriadení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o majetku obcí, Obchodný zákonník… 

 2. Zásady hospodárenia obcí, VÚC, rozpočtových a príspevkových organizácií. Vymedzenie a zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií, financovanie a hospodárenie rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, obcí, VÚC. Rozpočtová klasifikácia príjmov a výdavkov, jej charakteristika, organizačné kódovanie, funkčná a ekonomická klasifikácia, právna úprava rozpočtovej klasifikácie

 3. Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a jeho aplikácia v praxi

 4. Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. a jeho aplikácia v praxi

 5. Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

 6. Opatrenie MF SR 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

 7. Praktické príklady a vzory v oblasti rozpočtovníctva a účtovníctva / účtovanie v jednotlivých účtových triedach, inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov, účtovná závierka, osobitosti účtovania /

 8. Rozsiahly materiál na CD – vnútorné prepisy, vzory tabuliek, vzory zúčtovania atď...   

OSNOVA akreditovaného kurzu:

 1. Zákon č.523/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia                                                                                  

 2. Zákon č.583/2004 Z.z. - vybrané ustanovenia                                                                                  

 3. Vnútorné predpisy účtovnej jednotky                                                                                              

 1. Prehľad vybraných právnych predpisov súvisiacich s vedením účtovníctva                        

 2. Základy podvojného účtovníctva                                                                                                          

 3. Základné pojmy a právna úprava účtovníctva                                                                                 

 4. Nová metodika účtovania a vykazovania od 1.1.2008                                                                  

 5. Transfery                                                                                                                                             

 6. Hospodársky výsledok                                                                                                                              

 7. Postupy účtovania                                                                                                                                      

 8. Majetok  - majetok legislatíva, ÚT 0, odpisovanie majetku, opravné položky, účet 355 a prevod správy, účet 384, príklady účtovania majetku, majetok - evidencia a kontrola, kontrola majetkového okruhu    

 9. Zásoby - ÚT 1, účtovanie zásob                                                                                                             

 10. Finančné účty – ÚT 2                                                                                                                                    

 11. Zúčtovacie vzťahy - ÚT 3, rezervy, účet 351, účet 355, časové rozlíšenie ÚS 38                 

 12. Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - ÚT 4                                                                                        

 13. Náklady a výnosy - ÚT 5 a ÚT 6                                                                                                             

 14. Osobitosti účtovania                                                                                                                                  

 15. Inventarizácia

 16. Účtovná závierka                                                                                                                        

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na akreditovaný kurz je záväzné!

Po prihlásení na AK Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia akreditovaného kurzu. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie AK z organizačných dôvodov.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 3.7.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Minimálny počet na uskutočnenie AK je 20 osôb.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Ing. Terézia Urbanová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na akreditovaný kurz

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk