Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad, drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj (Daň z nehnuteľnosti)

Začiatok seminára16.10.2020 - 09:00
(Piatok)
Koniec seminára16.10.2020 - 13:30
(Piatok)
Začiatok sprístupnenia 16.10.2020 - 08:30
(Piatok)
Koniec nahlasovania14.10.2020 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 0 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • veľký ONLINE seminár (LIVE)

Cieľová skupina

OcÚ / MsÚ

Obsah

- online semináre (LIVE) (ďalej len seminár) prebiehajú len na webstránke www.rvcnitra.sk;

- ukončenie prihlasovania na seminár bude nastavené vždy 2 pracovné dni pred konaním seminára;

- seminár bude prebiehať takou formou, že okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu/ materiál, ktorý účastníci obdržia v elektronickej podobe a bude zaslaný emailom min. deň vopred. Je na účastníkoch, aby si materiál resp. jeho časť vopred vytlačili a použili na poznámky a pod.;

- na seminár sa dostanú IBA riadne prihlásené osoby. Seminár je z našej strany chránený proti zneužitiu a šíreniu. Jeden deň pred konaním seminára dostanete emailom POKYNY na spustenie online (LIVE) seminára;

- email bude obsahovať dátum a čas sprístupnenia seminára a TLAČIDLO (LINK) na spustenie LIVE prenosu cez www.rvcnitra.skTento LINK je viazaný na jednu emailovú adresu a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že otvoríte LINK a prepošlete ho inej osobe, LINK nebude druhej osobe fungovať a môžete si tak zablokovať prístup. POZOR! Konkrétny LINK nefunguje v danom momente pozerania na viacerých počítačoch. Do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne nové aplikácie.

po sprístupnení SEMINÁRA od 8:30 hod. si musíte pustiť prenos tlačidlom PLAY, nachádza sa v okne v strede (nižšie na stránke - posuňte sa)! Skontrolujte a nastavte si intenzitu hlasitosti na reproduktoroch (bude hrať hudba). Okno seminára si môžete zväčšiť na celú obrazovku. 

- ak prihlasujete viacerých účastníkov (zamestnancov z jednej organizácie) a budú sledovať seminár na jednom  PC, stačí v prihláške uviesť jeden email. Ak prihlasujete z jednej organizácie viacerých účastníkov a budú sledovať seminár na viacerých PC v rámci úradu / školy / inštitúcie, je potrebné uviesť viacero emailov (podľa počtu PC);

otázky na školenie (lektora) je potrebné posielať emailom na rvcnitra@rvcnitra.sk najneskôr do ukončenia prihlasovania t.j. 2 dni vopred do 10:00 hod. (predmet správy uvádzajte v tvare: otázka + dátum príslušného seminára – t.j. otázka 16.10.)! V závere seminára bude vyhradený priestor na ich prečítanie a zodpovedanie lektorom, ktoré si vypočujú všetci zúčastnení. Otázky môžete posielať aj počas online seminára, ale nezaručujeme Vám, že ich lektor zodpovie z časového hľadiska. Uprednostňujeme otázky poslané vopred Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, musia byť univerzálne a k danej problematike. Semináre tohto typu neumožňujú riešiť Vaše konkrétne problémy;

- účastníkom RVC Nitra budú zaslané spolu 3 emaily: 1. potvrdenie o prihlásení spolu s pozvánkou (obratom po prihlásení), 2. Materiál k online semináru (najneskôr deň pred konaním), 3. Pokyny na spustenie online seminára (najneskôr deň pred konaním). Emaily budú chodiť nezávisle od seba a generuje / rozposiela ich systém stránky.

- v prípade problémov s pripojením (nefunguje tlačidlo / LINK), neváhajte kontaktovať Ing. Ivana Koprdu – 0903 484 542 (RVC Nitra).

- pripojenie na internet, odporúčame PC pripojiť cez kábel alebo cez WIFI (len ak máte rýchly internet);

- stolový PC s externými reproduktormi / notebook / smartphone / tablet, ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás obdržíte;

- ak Vám začne sekať obraz alebo zvuk počas vysielania, je chyba pravdepodobne u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, tento faktor ovplyvniť nevieme;

- na pozeranie seminára Vám odporúčame používať prehliadač:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer (neodporúčame, nefunguje)

- POZOR!, ak máte na pracovisku zamestnávateľom zablokované web stránky (napr. youtube, facebook, gmail atď.), je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT technika, ktorý Vám povolí prístup na našu web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. Službu ktorú využívame na prenos je www.vimeo.com.

Program

1.       Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • druhy miestnych daní a poplatok za KO a DSO
 • predmet dane/poplatku
 • daňovník/poplatník
 • základ dane/poplatku
 • sadzba dane/poplatku
 • oslobodenia a zníženia od dane a poplatku
 • splnomocnenia pre správcov dane

2.       Miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č.447/2015 Z. z.

 • Predmet poplatku
 • Negatívne vymedzenie poplatku
 • Poplatník
 • Sadzba poplatku
 • Výpočet poplatku
 • Použitie poplatku

3.       Riešenie konkrétnych problémov z praxe so zameraním na správu miestnych daní.

4.       Všeobecne záväzné nariadenia k miestnym daniam a poplatkom.

5.       Diskusia (zaslané otázky/odpoveď)

Doplňujúce informácie

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Poplatok vraciame iba v prípade zrušenia online seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

© Autorské práva - Vytváranie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov z ONLINE seminára je zakázané, je porušením autorských práv a môže byť posúdené ako trestný čin podľa § 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.v z. n. p. Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť pracovné materiály k semináru.

Informácie pre NEČLENA

V cene online seminára pre nečlena je zahrnuté: honorár lektora, materiál v elektronickej podobe (pokiaľ lektor poskytne) a režijné náklady.

Po prihlásení na online seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou: potvrdenie - prihlásenie na seminár ako nečlen. Najneskôr 1 deň pred konaním online seminára Vám prídu ešte 2 emaily: 1. Materiál k semináru a 2. Pokyny na spustenie online seminára. Emaily budú chodiť nezávisle od seba. V prípade, že Vám neprišiel niektorí z emailov do doručenej pošty, skontrolujte si záložku SPAM.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za online seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Účastnícky poplatok za online seminár prosíme uhradiť prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke).

Miesto konania

Online seminár (LIVE)

Prednášajúci

Ing. Iveta Ištoková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk