Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 30.01.2023

Špecifiká zaraďovania a odmeňovania (nie len) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a problémy aplikačnej praxe po legislatívnych zmenách v školstve

Začiatok seminára30.09.2020 - 09:00
(Streda)
Koniec seminára30.09.2020 - 13:00
(Streda)
Začiatok prezentácie 30.09.2020 - 08:00
(Streda)
Koniec nahlasovania24.09.2020 - 10:00
(Štvrtok)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 25 € / osoba
Poplatok nečlen35 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

Škola

Obsah

 

Prosíme účastníkov, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

 • vstup do budovy MsÚ Nitra, ako aj samotný pohyb po budove je povolený len s RÚŠKOM (prípadne adekvátnou náhradou)

 • vstup do veľkej zasadačky je povolený len s RÚŠKOM a je potrebné ho mať po celú dobu seminára na sebe

 • pred prezentáciou účastníkov, vstupom do veľkej zasadačky, ako aj počas seminára prosíme používajte dezinfekciu na ruky, ktorá bude pre Vás pripravená

 • v prípade, že sa necítite dobre, máte nejaké prejavy choroby prosíme, aby ste na seminár v žiadnom prípade NECHODILI a neohrozovali tak ostatných

 • zákaz podávania rúk

 • v prihlasovacom formulári na seminár od Vás žiadame mobilné čísla všetkých účastníkov, ktoré poslúžia v prípade spätného kontaktovania. Prosíme uvádzajte mobil všetkých účastníkov, ktorých prihlasujete na seminár

Ďakujeme za pochopenie

Program
 • Prehľad príslušnej legislatívy s dôrazom na odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov (vybrané ustanovenia zákonov)

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR o profesijnom rozvoji

 • Tvorba programu a dokumentácie vzdelávania – ukážka vzorovej dokumentácie aktualizačného vzdelávania

 • NV SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti – úväzky, stanovenie úväzkov, krátenie úväzkov, pracovnoprávne možnosti zmeny úväzkov

 • Ako posudzovať kvalifikačné predpoklady v  zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov  

 • Špecifiká zaraďovania (nie len pedagogických zamestnancov) do platových tried a platových stupňov

 • Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do karierových stupňov

 • Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried podľa katalógu pracovných činností

 • Špecifiká pri odmeňovaní zamestnancov v školstve napr. príplatok za profesijný rozvoj, práca nadčasová a náhradné voľno, doplatky k platom 

 • Praktické príklady z praxe

Pracovný materiál, ktorý dostanú účastníci seminára priamo na seminári:

 •     vzorová dokumentácia aktualizačného vzdelávania

 •     vzorové dokumenty, ukážky, pomôcky k zaraďovaniu zamestnancov a k pracovnoprávnej dokumentácii

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

V prípade zrušenia seminára z dôvodu opatrení COVID-19 poplatok nevraciame, účastníkom bude téma odprednášaná formou VIDEO seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 23.9.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 35 osôb.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk