Fraňa Mojtu 18 (budova MEDIAHAUS, 1. poschodie), Nitra

Dnes je: 31.01.2023

Priestupkový zákon pre OBECNÉ a MESTSKÉ POLÍCIE (zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov)

Začiatok seminára29.09.2020 - 09:00
(Utorok)
Koniec seminára29.09.2020 - 14:00
(Utorok)
Začiatok prezentácie 29.09.2020 - 08:00
(Utorok)
Koniec nahlasovania23.09.2020 - 10:00
(Streda)
Poplatok člen ZO - RVC Nitra 17 € / osoba
Poplatok nečlen27 € / osoba
Voľné miesta Nahlasovanie ukončené
Typ seminára
 • Malý seminár

Cieľová skupina

Obecná / Mestská polícia

Cieľová skupina (podrobnejšie)
 • náčelníci a príslušníci obecných polícií
 • starostovia obcí a nimi poverení zamestnanci obecných úradov, ktorí majú v náplni práce prejednávanie priestupkov v blokovom konaní, a to najmä v tých obciach, kde obecná polícia zriadená nie je
Cieľ seminára

Ponúknuť príslušníkom obecných polícií, (prípadne aj starostom a pracovníkom obecných úradov v obciach, kde obecná polícia nie je zriadená) výklad zákona o priestupkoch a súvisiacich predpisov tak, aby objasňovanie priestupkov a ukladanie blokových pokút spĺňali kritériá zákonnosti.  

Obsah
 • Je potrebné, aby Vás na seminár prihlásila Vaša OBEC / MESTO pod ktorú patríte cez elektronický formulár na www.rvcnitra.sk
 • Obec / Mesto pokiaľ je členom ZO – RVC Nitra má prístup do členskej zóny a prihlásia Vás ako člena
 • V prihlasovacom formulári uvádzajte email aj svojej ObP / MsP, aby im boli zaslané elektronicky materiály po skončení seminára
 • Prihlásiť sa môžete pod seminárom cez elektronický formulár na www.rvcnitra.sk
 • Po otvorení seminára sa v spodnej časti nachádza ikona:  NIE SOM ČLEN – na seminár sa prihlasujem ako nečlen
 • Po kliknutí na ikonu sa Vám otvorí prihlasovací formulár
 • Po odoslaní prihlášky Vám príde na email(y) potvrdenie o prihlásení sa spolu s pozvánkou

Prosíme účastníkov, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

 • vstup do budovy MsÚ Nitra, ako aj samotný pohyb po budove je povolený len s RÚŠKOM (prípadne adekvátnou náhradou)

 • vstup do veľkej zasadačky je povolený len s RÚŠKOM a je potrebné ho mať po celú dobu seminára na sebe

 • pred prezentáciou účastníkov, vstupom do veľkej zasadačky, ako aj počas seminára prosíme používajte dezinfekciu na ruky, ktorá bude pre Vás pripravená

 • v prípade, že sa necítite dobre, máte nejaké prejavy choroby prosíme, aby ste na seminár v žiadnom prípade NECHODILI a neohrozovali tak ostatných

 • zákaz podávania rúk

 • v prihlasovacom formulári na seminár od Vás žiadame mobilné čísla všetkých účastníkov, ktoré poslúžia v prípade spätného kontaktovania. Prosíme uvádzajte mobil všetkých účastníkov, ktorých prihlasujete na seminár

Ďakujeme za pochopenie

Program

Zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov vyplýva, že obecná polícia v rámci svojich základných úloh medzi iným zabezpečuje verejný poriadok v obci vykonáva VZN obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky podľa zákona o priestupkoch a osobitných zákonov a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce a pod. Obecná polícia sa pri plnení týchto úloh riadi najmä ustanoveniami zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje aj objasňovanie priestupkov a ukladanie blokových pokút.

Zákon o priestupkoch bol v priebehu posledných rokov niekoľkokrát novelizovaný a najvýznamnejšia bola ostatná novela zákonom č. 393/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a to s účinnosťou od 1. decembra 2019. Tento zákon významným spôsobom novelizoval aj zákon o obecnej polícii.

V téme sú vysvetlené aj rozdiely medzi priestupkami, správnymi deliktami a trestnými činmi a s tým súvisiacou povinnosťou obecnej polície oznámiť príslušným orgánom porušenia zákonov.

Program:

 • Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, pôsobnosť zákona, imunita, sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie) 

 • Objasňovanie priestupkov (príslušnosť na objasňovanie priestupkov, podnet na vykonanie objasňovania a jeho obsah, oprávnenia obecnej polície pri objasňovaní, ukončenie objasňovania, odloženie veci, správa o výsledku objasňovania, odovzdanie veci orgánom činným v trestnom konaní a odovzdanie veci na prejednanie správneho deliktu)

 • Blokové konanie (podmienky na prejednanie priestupku v blokovom konaní, napomenutie a uloženie blokovej pokuty, priestupky so sankciou zákazu činnosti a prepadnutia veci, vymáhanie nezaplatených blokových pokút)

 • Osobitná časť zákona o priestupkoch (skutkové podstaty priestupkov prejednávaných obecnou políciou v blokovom konaní) 

 • Ďalšie priestupky v pôsobnosti obecnej polície (právne predpisy mimo zákona o priestupkoch v ktorých je určená príslušnosť obecnej polície na prejednanie priestupkov);

Študijným materiálom je publikácia Zákon o priestupkoch - komentár, 2. vydanie (v ktorej sú aj VZORY na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov); je možné si ju objednať na linku: https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS

VZORY je možné po zakúpení knihy stiahnuť ako wordové súbory zo stránky uvedeného vydavateľstva po zadaní hesla, ktoré sa nachádza v publikácii.

Okrem toho účastníci dostanú materiály, ktoré v publikácii nie sú, no súvisia s danou témou a budú zaslané účastníkom po skončení seminára emailom!

Doplňujúce informácie

Prihlásenie na seminár je záväzné!

Po prihlásení na seminár Vám príde potvrdzujúci email spolu s pozvánkou.

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Poplatok zahŕňa: honorár lektora, materiál v tlačenej podobe, občerstvenie (voda, káva, čaj, bageta) a režijné náklady.

V prípade zrušenia seminára z dôvodu opatrení COVID-19 poplatok nevraciame, účastníkom bude téma odprednášaná formou VIDEO seminára. Vyhradzujeme si právo na zmenu termínu, miesta konania resp. zrušenie seminára z organizačných dôvodov.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre nie je platiteľom DPH t.j. nie je povinná vystavovať daňový doklad - faktúru. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry. Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..

Poplatok za seminár prosíme uhrádzať najneskôr do 22.9.2020 prevodom na účet ZO - RVC Nitra (IBAN, VS, ŠS nájdete v pozvánke)

Poplatok za seminár nie je možné uhrádzať v hotovosti.

Minimálny počet na uskutočnenie seminára je 35 osôb.

Miesto konania

veľká zasadačka MsÚ Nitra, 1. poschodie, č. dv. 118, Štefánikova 60, 950 06 Nitra

Prednášajúci

JUDr. Helena Spišiaková

Pozvánka na seminár

Stiahnuť pozvánku

Prihlásenie na seminár

Partner:

AVS Logo
Logo Osobnyudaj.sk